دکتر کیومرث اشتریان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۶ | 

AWT IMAGE
دکتر کیومرث اشتریان

تحصیلات
 •     فارغ التحصیل دکترای سیاست‌گذاری عمومی، دانشگاه لاوال، کاناد
 •        عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

راهنمایی پایان نامه
 •     بررسی علل ناکارآمدی سیاست گذاری شهری در نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران، پانته آ پیروز، غیرکاربردی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1389/07/03
 •     بررسی سیاست علم و فناوری در برنامه چهارم توسعه، یوسف ثریا، غیرکاربردی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1389/07/1
 •     عوامل عدم سیاست های صنعتی در حوزه پژوهش، علی اکبر اسدی، غیرکاربردی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1389/11/25
 •     آسیب شناسی سیاست گذاری امنیت ملی در عراق، یاسرعبدالزهرا عثمان، غیرکاربردی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1390/04/08
 •     ارائه مدلی به منظورپیاده سازی نظام مدیریت دانش وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، امیرلطفی، غیرکاربردی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1390/06/22
 •     ارائه پرتال مدیریت دانش در معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد، الهام معصومی نژاد، غیرکاربردی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1390/07/24
 •     طراحی نظام ارزیابی سیاست های عمومی برای ج.ا.ا، راضیه امامی، غیرکاربردی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1391/06/20
 •     نظام ملی نوآوری و ساختارهای جدید صنعتی در ایران، سیدعطاءاله سینایی، غیرکاربردی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1391/06/29
 •     بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان انتظارات اروپا محور مردم از مسئولین، محمدرضا امیرزاده، غیرکاربردی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1391/10/11
 •     اجرا پژوهشی در سیاست گذاری عمومی طراحی مدل تبیین اجرای سیاست های برنامه 4و5 توسعه ج.ا.ا در حوزه فرهنگ و سلامت، سمانه کشوردوست، غیرکاربردی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1392/06/30


کتاب‌های تالیفی
 •    اشتریان ، کیومرث . "روش سیاست‌گذاری فرهنگی." : نشر شهر و کتاب آشنا، 1381.
 •     اشتریان ، کیومرث . "متغیرهای استراتژیک در سیاست‌گذاری فرهنگی." : نشر میزان، 1389.
 •     اشتریان ، کیومرث . "مقدمه ای برروش سیاست گذاری فرهنگی." : شهرداری تهران، 1391.
 •     اشتریان ، کیومرث . "برنامه عملیاتی استراتژی توسعه صنعتی کشور." : انتشارات سیاست گذار، 1392.
 •     اشتریان ، کیومرث . "مدیریت دانش، سازمان و سیاست‌گذاری عمومی مدل ها، استراتژی ها و زیرساخت ها." تهران: نشر سیاست‌گذار، 1392.
 •     اشتریان ، کیومرث . "مدیریت دانش، سازمان و سیاست گذاری عمومی استراتژی دانش، مستندسازی و معماری پرتال." تهران: نشر سیاست‌گذار، 1392.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی
 •     اشتریان ، کیومرث . "تحلیل موافقت نامه بودجه جاری ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی گزارش سیاستی ( 1384 - 1383 )." جامعه و اقتصاد 2، 6 (1384): 134-149.
 •        اشتریان ، کیومرث . "کاربرد مدیریت دانش در مرکز نظارت همگانی شهروندی و توسعه سازمانی." موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی -، 1 (1388).

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی
 •     اشتریان ، کیومرث . "آسیب شناسی دولت الکترونیک : تحول غیر دموکراتیک در سیاست‌گذاری عمومی." مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 69: (1111)
 •     اشتریان ، کیومرث . "بومی کردن علوم سیاسی در ایران." فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی) ، 47 (1379): 112-127.
 •     اشتریان ، کیومرث . "حفره های تاریک تصمیم گیری در سیاست گذاری عمومی ریشه های رانت جویی از منظر ساخت دیوانی." فرهنگ اندیشه 3، 11 (1383): 39-53.
 •     اشتریان ، کیومرث . "پژوهش با فرضیه آغاز می شود نه با پرسش." مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 65، 65 (1383): 21-34.
 •     اشتریان ، کیومرث . "مقدمه ای بر سیاست گذاری عمومی ( ترجمه )." فرهنگ اندیشه 1، 18 (1385): 1-9.
 •     اشتریان ، کیومرث . "سیاست گذاری نو آوری : عوامل جغرافیایی و اقتصادی موثر بر نوآوری های تکنولوژیک." مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1، 73 (1385): 35-60.
 •     اشتریان ، کیومرث و نادر جعفری هفتخوانی. "تصمیم گیری در سیاست خارجی و نقش دیپلماسی عمومی در فرآیند تصمیم سازی ." اندیشه مدیریت راهبردی 1، 1 (1386): 111.
 •     اشتریان ، کیومرث و حنانه محمدی کنگرانی. "نقش دایرکتوری ها در سیاست‌گذاری صنعتی." فصلنامه توسعه تکنولوژی 13، 13 (1389): 19.
 •     اشتریان ، کیومرث ، تقی شامخی و حنانه محمدی کنگرانی. "بررسی تاثیرات قدرت رسمی و غیررسمی سازمان ها در تخصیص بودجه ." تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران 2، 4 (1389): 331.
 •     اشتریان ، کیومرث و راضیه امامی میبدی. "طراحی نظام ارزیابی سیاست‌های عمومی در جمهوری اسلامی ایران." پژوهشنامه علوم سیاسی 7، 2 (1391): 7.
 •     امامی میبدی، راضیه و کیومرث اشتریان . "طراحی نظام ارزیابی سیاست ‌های عمومی در جمهوری اسلامی ایران." پژوهشنامه علوم سیاسی 7، 2 (1391): 7.
 •     اشتریان ، کیومرث و راضیه امامی میبدی. "پیشینه پژوهش و مرور سیستمی ادبیات علمی (1) پیشنهاداتی برای دستورکار دانشکده ها، موسسات پژوهشی و پایان نامه های تحصیلات تکمیلی اصول و مبانی ." فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست‌گذاری عمومی 42، 3 (1391): 1.
 •     اشتریان ، کیومرث . "سیاست علم، فناوری و نوآوری بخش اول." فصلنامه نامه سیاست علم و فناوری 2، 1 (1391): 94-107.
 •     اشتریان ، کیومرث . "سیاست علم، فناوری و نوآوری بخش دوم." فصلنامه نامه سیاست علم و فناوری 2، 3 (1392): 7-14.
 •     اشتریان ، کیومرث و حامد روشن. "تجزیه و تحلیل سیاستی سازوکارهای توسعه و ثبات مالی بانک نگارای مالزی وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران." راهبرد اقتصادی 5، 5 (1392): 117.
 •     اشتریان ، کیومرث و راضیه امامی میبدی. "پیشینۀ پژوهش و مرور سیستمی ادبیات علمی (2) پیشنهاداتی برای دستور کار دانشکدهها، موسسات پژوهشی و پایان نامههای تحصیلات تکمیلی: راهنمای عملی." فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست‌گذاری عمومی 43، 2 (1392): 3-19.
 •     خواجه نائینی، علی، کیومرث اشتریان و حنانه محمدی کنگرانی. "تحلیل شبکه ای مرحله تصمیم گیری در سیاست‌گذاری نانو تکنولوژی ایران: سند توسعه فناوری نانو." پژوهشهای مدیریت در ایران 18، 2 (1393): 25.
 •     خواجه نایینی، علی، کیومرث اشتریان و صفیه سادات هاشمی. "سنجش مسئولیت نهادهای فعال در حوزه نانوتکنولوژی ایران در ایفای کارکردهای حکمرانی." فصلنامه راهبرد 23، 72 (1393): 1.
 •     اشتریان ، کیومرث ، سمانه کشوردوست و فاطمه حاجی عسگری. "بررسی تاثیر عوامل سیاسی بر اجرای برنامه پنجم توسعه مطالعه موردی در حوزه سلامت." پژوهشنامه علوم سیاسی 9، 4 (1393): 7.
 •     خواجه نایینی، علی، کیومرث اشتریان ، دیبا غنچه پور و حنانه محمدی کنگرانی. " شناسایی و تحلیل جایگاه و ارتباطات مالی نهادهای فعال در حوزه نانو تکنولوژی ایران." فصلنامه راهبرد 24، 74 (1394): 155.
 •     اشتریان ، کیومرث ، سمانه کشوردوست و مجید فراهانی. "اجراپژوهی در سیاست‌گذاری عمومی؛ موانع اجرای مطلوب برنامه چهارم توسعه در حوزه سلامت و فرهنگ." فصلنامه علمی-پژوهشی سیاستگذاری عمومی 1، 2 (1394): 17.
 •     خواجه نایینی، علی، کیومرث اشتریان ، حنانه محمدی کنگرانی و دیبا غنچه پور. "مطالعه و بررسی شبکه تبادل اطلاعات میان بازیگران حوزه نانو فناوری در ایران." پژوهشهای مدیریت در ایران 19، 3 (1394): 107.
 •     اشتریان ، کیومرث و محمد رضا امیرزاده. "بررسی تاثیرات شبکه های اجتماعی مجازی بر مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: شهر تهران)." فصلنامه سیاست دانشگاه تهران 45، 16 (1394): 825.
 •     اشتریان ، کیومرث و راضیه امامی میبدی. "ساماندهی ارزیابی سیاست‌های عمومی‌ در جمهوری اسلامی ایران." دانش سیاسی 10، 20 (1394): 5.
 •     اشتریان ، کیومرث . "همایش است مقاله نیست انبوه داده از تحول پارادیمی تا سیاست‌گذاری توسعه پایدار." نامه فرهنگستان-فرهنگستان زبان و ادب فارسی 1، 1 (1395):

همایش‌های بین المللی
    Ashtariyan, Kiyomars. "Democracy technocracy and e-government." International Congress on E-government, Seoul, June 24-29, 2004

همایش‌های داخلی
 •     اشتریان ، کیومرث . "معماری فرهنگی و متغیرهای استراتژیک فرهنگ- گفتمان معنویت." همایش ملی مهندسی فرهنگی، تهران، دی 20-21، 1384.
 •       اشتریان ، کیومرث . "متغیرها و شاخص های ارتباطات بین المللی." همایش ارتباطات بین فرهنگی و سیاست خارجی: رویکردی ایرانی، تهران، فروردین 1-1، 1385.
 •       اشتریان ، کیومرث . "سیاست هویت ملاک ها و معیارهای هویت." همایش ملی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، تهران، اسفند 1-1، 1385


دفعات مشاهده: 385 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزار کنندگان

AWT IMAGE
              AWT IMAGE
            AWT IMAGE
            AWT IMAGE

پوستر کنفرانس

AWT IMAGE

مجوز سازمان مدیریت

AWT IMAGE

تاریخ های مهم

 • مهلت ارسال مقاله :1396/09/01
 • تاریخ برگزاری :13 , 14 دی ماه 1396

آمار سایت

 • كل کاربران ثبت شده: 45 کاربر
 • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
 • ميهمانان در حال بازديد: 1 کاربر
 • تمام بازديد‌ها: 17733 بازدید
 • بازديد 24 ساعت قبل: 190 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اولین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Conference on Governance and Public Policy

Designed & Developed by : Yektaweb