راهنمای نگارش

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۷ | 
AWT IMAGE


فرمت مقاله‌های کنفرانس  حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

عنوان مقاله با فونت فارسی (B Titr) تیتر 14
        ــــــ دو خط فاصله (B Mitra 11)
نام و نام خانوادگی نویسنده اول (فونت B Mitra - اندازه 12 - پررنگ)
وابستگی سازمانی نویسنده (فونت  B Mitra- اندازه 11)
آدرس پست الکترونیک نویسنده ( 10 pt -  (Times New Roman
یک خط فاصله (B Mitra 11)
نام و نام خانوادگی نویسنده دوم (فونت B Mitra - اندازه 12 - پررنگ)
وابستگی سازمانی نویسنده (فونت  B Mitra- اندازه 11)
آدرس پست الکترونیک نویسنده ( 10 pt -  (Times New Roman
ــــــ دو خط فاصله (B Mitra 11)
چکیده:
در متن چکیده از بیان مقدمه و کلیات خودداری و مستقیم به مسئله‎ مورد مطالعه و اهداف آن، روش‎شناسی و نتایج پژوهش به‎طور کوتاه اشاره شود. چکیدۀ مقاله با قلم فارسی B Mitra اندازه 11pt و انگلیسی آن با قلم  Times New Roman  9pt بافاصله خطوط 1 یا single و فاصله از بالای صفحه 3 سانتیمتر و از پایین، چپ و راست صفحه 2/5 سانتیمتر، با کناره¬های ردیف شده (Justify Low) نوشته شود. چکیده در مقاله‎، کمتر از 150 کلمه و بیشتر از 300 کلمه نباشد. چکیده فقط یک پاراگراف داشته باشد و از اشاره به مراجع و استفاده از پاورقی در آن خودداری شود. صفحه اول مقاله فقط باید حاوی عنوان مقاله، چکیده و واژگان کلیدی باشد و متن اصلی مقاله باید از صفحه دوم آغاز شود.  
ـــــ حداقل دو خط فاصله B Mitra 11 ــــ


واژه‌های کلیدی:

حداقل3 و حداکثر 5 واژه که با کاما (،) از هم جدا شده و در یک خط و به‎ترتیب حروف الفبا باشند قلم فارسی (BMitra Bold Italic 9)

 
ترتیب عنوان‎های مقاله
ترتیب عنوان‎های مقاله شامل این تیترها باشد: مقدمه، پیشینۀ پژوهش، روش‎شناسی پژوهش، یافته های پژوهش، نتیجه‎گیری و پیشنهادها، قدردانی، منابع.


مقدمه (قلم B Titr 12.5)

برای تایپ مقاله به زبان فارسی، فقط از نرم‎افزار مایکروسافت ورد نسخۀ 2010
(MS-Word 2010)  در محیط ویندوز با امکانات فارسی استفاده کنید. حروف‎چینی مقاله با رعایت فاصله 4 سانتیمتر از بالا و پایین صفحه، 3.5 سانتیمتر از چپ و راست در صفحه A4 و با فاصله خطوط 1 سانتی¬متر انجام شود.
متن اصلی مقاله به‎صورت تک‎ستونی با قلم (فونت) B Mitra و اندازۀ 13pt  و قلم انگلیسی Times New Roman 11 تک فاصله (single space) تهیه شود. عنوان همۀ بخش‌ها با قلم  B Titr و اندازه 12/5pt و عنوان زیربخش‌ها با قلم B Titr و اندازه 11/5 تایپ شوند. عنوان هر بخش یا زیربخش، با یک خط خالی فاصله از انتهای متن بخش قبلی تایپ شود. در متن مقاله از شماره‎گذاری عنوان‎ها خودداری فرمایید. خط اول همۀ پاراگراف‌ها بدون تورفتگی و پاراگراف‎های بعدی با تورفتگی 0/5 خواهد بود. (لطفا پیش از آغاز کار، نخست فونت‎های ارائه شده را نصب نمایید)
در مقدمه به بیان مسئله، اهداف و ضرورت‎های پژوهش اشاره شود (باید بیان شود این پژوهش چیست و چرا انجام می‎شود؟). اهداف، سؤال‎ها و فرضیه‎های پژوهش در انتهای بیان مسئله توضیح داده شوند.
در قسمت پیشینۀ پژوهش باید به زیربخش‎های اصلی ذیل اشاره شود:
1. پیشینۀ نظری (تئوری‎ها، دیدگاه‎ها و رویکردهای موجود در مورد مسئله)؛
2. پیشینۀ تجربی (پژوهش‎های پیشین و روش‎شناسی‎های آنها در مورد مسئله؛
3. مدل مفهومی (در صورت کمی بودن پژوهش و داشتن مدل)
توجه: در تدوین مقاله از آوردن مواردی چون ضمیمه، پیوست، پرسش‎نامه خودداری شود.
در بخش روش‎شناسی پژوهش به روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، ابزارهای پژوهش (چگونگی بررسی روایی و پایایی ابزارها) و روشهای تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته می‌شود .
یافته های پژوهش باید همراه با جدول، نمودار، شکل و ارائه آمار و ارقام به فارسی و نیز شامل توصیف و تحلیل داده‌ها باشد.    
بخش نتیجه‌گیری و پیشنهادها پس از متن اصلی مقاله الزامی است. در بخش نتیجه گیری، نکات مهم انجام شده در کار، به صورت خلاصه توضیح داده شوند. در پاراگراف اول این بخش، پژوهشگر یافته های خود را با یافته های دیگر پژوهشگران مورد مقایسه قرار داده و مشخص می نماید که  تا چه حد یافته های او در راستای یافته های دیگران و یا با آنها مغایر است. در پاراگراف دوم این بخش باید پیشنهادات ارائه شود.
پس از نتیجه¬گیری در صورت نیاز، بخش کوتاه تقدیر و تشکر ذکر گردد.


حداکثر تعداد صفحات مقاله

حداکثر تعداد صفحات مقاله (شامل کلیه بخش‎های مقاله) که منطبق با این راهنمای تدوین تهیه می‌شود، نباید از 20 صفحه در همین فرمت بیشتر و از 7 صفحه کمتر باشد.

زیرنویس ها

در صورت نیاز به درج زیرنویس، همۀ‌ موارد فارسی به‎صورت راست‌چین با قلم BMitra و اندازۀ 10pt و زیرنویس¬های لاتین به صورت چپ‌چین با قلم Times New Roman اندازۀ 9pt  نوشته شوند.
از پاورقی کردن اسامی نویسندگان خارجی خودداری فرمایید.

معرفی نشانه و متغیرها در متن
باید هر نوع متغیر یا علامت به‎کار رفته در متن مقاله، در اولین ارجاع در خود متن مقاله معرفی شود.

شکل‎ها

هر شکل اعم از نمودار، چارت، نقشه و... باید شماره و توضیح داشته باشد، هیج‎یک از این موارد شمارۀ جداگانه‎ای ندارند، بلکه به‎صورت وسط¬چین در زیر آن با قلم BMitra پررنگ و اندازۀ 10pt تایپ و به‎ترتیب از 1 شماره‌گذاری می‌شوند. نمودارها و اشکال در داخل متن و در جایی درج شوند که به آنها ارجاع می‌شود. در متن مقاله باید به همۀ نمودارها ارجاع شود. در تهیۀ نمودارها توجه کنید که اندازۀ اعداد، واژه‌ها، کمیت‌ها و راهنمای منحنی‌ها (legend) به قدر کافی بزرگ باشد تا پس از درج در مقاله، کامل واضح و خوانا باشند. دقت فرمایید اگر نمودار داخل مقاله به‎شکل تصویر (خروجی نرم‎افزار) است، باید وضوح کامل داشته باشد. بهتر است فایل اصلی نمودارها در متن مقاله قرار داده شود. هر نمودار را با یک سطر خالی فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار دهید. (توجه شود که خود نمودارها نیز، همانند جدول¬ها باید در موقعیت وسط‎چین نسبت به دو طرف کاغذ قرار گیرند.)

جدول‌ها

هر جدول باید شماره و عنوان (توضیح) داشته باشد که در وسط جدول با قلم BMitra پررنگ و اندازۀ 10pt تایپ و به‎ترتیب از 1 شماره‌گذاری می‌شود. باید جدول‌ها در داخل متن و پس از جایی که به آنها اشاره شده، درج شوند. عنوان ستون¬های جدول‌ها باید به‎صورت وسط‎چین ( 10pt  BMitra پررنگ) و کلیه متون در داخل جدول اگر فارسی باشند به‎صورت راست¬چین یا وسط‎چین بسته به مقدار متن داخل جدول (Mitra 10pt نازک) و اگر لاتین باشند به‎صورت چپ¬چین (Times New Roman 8 pt) تایپ شوند. همۀ اعداد در جدول‌ها باید به‎صورت فارسی و وسط چین تایپ شوند. بیان واحد کمیت‌ها در جدول الزامی است. هر جدول با یک سطر خالی فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار گیرد و نیز اگر جدول¬ها از مرجعی برداشت شده‎اند، باید شمارۀ مرجع به روش APA در انتهای عنوان جدول آورده شود (این روش در ادامه توضیح داده شده است). جدول 1 مطابق راهنمای بالا تهیه شده است. در این جدول نوع و اندازه قلم مورد نیاز برای تدوین مقاله‌ها فارسی به‎صورت خلاصه آمده است (توجه شود که خود جدول نیز باید در موقعیت وسط¬چین نسبت به دو طرف کاغذ قرار گیرد).
 

جدول 1. خلاصه نوع و اندازه قلم¬های مورد نیاز برای تدوین مقاله‌ها فارسی
عنوان قلم(فونت) اندازه نوع قلم
عنوان مقاله B Titr 14 پررنگ
نام و نام خانوادگی B Mitra 12 پررنگ
آدرس پست الکترونیکی نویسندگان Time New Roman 10 نازک
عنوان بخش ها B Titr 12.5 پررنگ
عنوان زیر بخش ها B Titr 11.5 پررنگ
متن چکیده  B Mitra 11 نازک
واژه های کلیدی B Mitra 9 پررنگ ایتالیک
متن اصلی B Mitra 13 نازک
زیرنویس فارسی B Mitra 10 نازک
زیرنویس لاتین Time New Roman 9 نازک
عنوان جدول ها و نمودار ها B Mitra 10 پررنگ
عنوان ستون های جدول B Mitra 10 پررنگ
متون فارسی درون جدول ها B Mitra 10 نازک
متون لاتین درون جدول ها Time New Roman 8 نازک
مراجع فارسی B Mitra 12 نازک
مراجع لاتین Time New Roman 11 نازک

یادآور می‎شود که جدول‌ها باید در اولین مکان ممکن پس از اولین اشاره به آنها در متن قرار گیرند ضمن آنکه در داخل جدول‌ها باید از اعداد فارسی و عنوان‎های فارسی استفاده شود و در صورت استفاده از ممیز، اعداد را از سمت راست نوشته ممیز زده و بقیه عددها را بنویسید از به‎کار بردن نقطه به‎جای ممیز خودداری فرمایید. به‌طور مثال عدد 0/5  اول عدد 5 را نوشته ممیز را تایپ کرده بعد عدد صفر را بنویسید. (0.5)

    
روش منبع‎دهی

در جدول 2 شیوۀ منبع‎دهی به کتاب و مقاله تشریح شده است. در صورت استفاده از سایر منابع اطلاعاتی مانند: پایان‎نامه، گزارش پژوهشی، جزوه‎های منتشر نشده، سایت‎های اینترنتی، فایل‎های صوتی و تصویری و ... از شیوه‎نامه APA استفاده کنید. تمام مواردی که برای نمونه در جدول 2 مشاهده می‎فرمایید (شماره نشریه داخل پرانتز، نام نشریه یا پایان‎نامه و عنوان کتاب به‎صورت ایتالیک و...) باید رعایت شوند.  

نکته 1: منابع فارسی را با فونت BMitra – اندازه 12 و منابع انگلیسی را با فونتTimes New Roman  نازک با اندازه 11 تایپ نمایید. لطفا توجه فرمایید منابع خارجی داخل متن حتماً باید به فارسی نوشته شوند ولی در بخش فهرست منابع به انگلیسی نوشته شوند. از شماره گذاری رفرنس ها در داخل متن جدا خودداری شود.
نکته 2: منابع باید حتما به‎طور کامل نوشته شوند. در مورد نشریه‎ها اعم از فارسی و انگلیسی حتماً به‎ترتیب نام نشریه (به‎صورت ایتالیک)، دوره، (شماره نشریه داخل پرانتز): صفحه انتهای مقاله خط تیره صفحه ابتدای مقاله (جدول 2 را مشاهده فرمایید).
نکته 3: منابعی که مربوط به کتاب می‎شوند، اعم از فارسی و انگلیسی حتما باید به‎ترتیب انتشارات و محل انتشار نوشته شود (جدول 2 را مشاهده فرمایید).
نکته 4: منابعی که مربوط به پایان‎نامه یا رساله دکترا هستند، اعم از فارسی و انگلیسی باید دانشگاه و شهر مربوط به آن نوشته شود.
نکته 5: در مورد منابع مربوط به کنفرانس‎ها، همایش‎ها و...، نوشتن تاریخ دقیق و مکان دقیق کنفرانس الزامی است.
گفتنی است برای منابع داخل متن از واژۀ دیگران و همکاران استفاده کنید و تمام اسامی اندیشمندان و پژوهشگران را ننویسید.

 

جدول 3. شرح صحیح منبع‎دهی در داخل و انتهای مقاله
     
             نوع منبع                                                                                            
در داخل متن در فهرست منابع
مقالۀ فارسی (نام خانوادگی نویسندۀ اول و نام خانوادگی نویسنده دوم یا همکاران، سال)  (نام خانوادگی نویسندۀ اول، حرف اول نام همان نویسنده.، و  نام خانودگی نویسندۀ دوم، حرف اول نام همان نویسنده. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام نشریه، دوره (شماره)، صفحه پایان مقاله ـ صفحه شروع مقاله.
نمونۀ مقاله انگلیسی (کردلا و ایناکی، 2010)  Cordella, A. & Iannacci, F. (2010). Information systems in the public sector: The e-Government enactment framework. Journal of Strategic Information Systems, 19  (4): 52–66.
کتاب فارسی (نام خانوادگی نویسندۀ اول و نام خانوادگی سایر نویسندگان، سال، شماره صفحه یا صفحات)  نام خانوادگی نویسندۀ اول، حرف اول نام همان نویسنده.، و  نام خانودگی نویسندۀ دوم، حرف اول نام همان نویسنده. (سال انتشار). عنوان کتاب. شهر:  ناشر.
نمونۀ کتاب انگلیسی (دیازریکو، 2008)  Diaz-Rico, L. T. (2008). A course for teaching English learners. Boston, MA: Pearson


 

برخی نکات مهم ویرایشی

1.    برای شماره گذاری از عدد و نقطه استفاده شود؛ مانند شماره گذاری همین قسمت.
2.    قبل از نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول، دونقطه، علامت سؤال، علامت تعجب و ... نیازی به فاصله نیست، اما بعد از این علائم باید یک فاصله گذاشته شود.
3.    هنگام استفاده از پرانتز قبل از باز شدن پرانتز و بعد از بسته شدن پرانتز از فاصله استفاده کنید، کلمه داخل پرانتز بدون فاصله به پرانتز می‎چسبد.
4.    برای نوشتن کلمات مرکب یا بعضی افعال و واژگان مشابه از نیم فاصله استفاده شود (برای مثال انسان‎ها، می‎رود، تصمیم‎گیری، اندازه‎گیری، بهره‎مند، منطقه‎ای، همان‎گونه و...) [برای مثال می خواهم (غلط) می‎خواهم (درست)] برای ایجاد نیم¬فاصله در نرم افزار word می‎توانید از (ctrl + shift + 2) یا (shift + space) یا (ctrl + -) استفاده کنید (بسته به نوع ویندوز یکی از موارد عمل می‎کند).
5.    به‎جای استفاده از علامت (%) در متن از کلمه درصد استفاده کنید. مانند : 5‎درصد 


دفعات مشاهده: 179 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزار کنندگان

AWT IMAGE
              AWT IMAGE
            AWT IMAGE
            AWT IMAGE

پوستر کنفرانس

AWT IMAGE

مجوز سازمان مدیریت

AWT IMAGE

تاریخ های مهم

  • مهلت ارسال مقاله :1396/09/01
  • تاریخ برگزاری :13 , 14 دی ماه 1396

آمار سایت

  • كل کاربران ثبت شده: 45 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 2 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 17721 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 179 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اولین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Conference on Governance and Public Policy

Designed & Developed by : Yektaweb