دکتر مصطفی زمانیان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۶ | 

AWT IMAGE

دکتر مصطفی زمانیان

شرح حال
مصطفی زمانیان، تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی رشته ریاضی کاربردی و کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی گذرانده است. مشارکت در اجرای پروژه‌های مختلف برنامه‌ریزی استراتژیک و سیاست‌گذاری این فرصت را فراهم نموده است تا ضمن آشنایی با ظرفیت‌های ساختاری و کارکردی در بخش‌های مختلف کشور، آشنایی مناسبی نسبت به چالش‌ها و اولویت‌های ملی در حوزه‌ی سیاست پژوهی برای وی فراهم گردد و همین موضوع، زمینه ورود به حوزه سیاست‌گذاری عمومی در مقطع دکتری را برای وی فراهم آورد. وی در حال حاضر مسئولیت گروه حکمرانی پایدار در اندیشکده را بر عهده دارد.

تحصیلات
 •     دکترای خط مشی گذاری و تصمیم‌گیری، دانشگاه تهران
 •     فارغ التحصیل کارشناسی ارشد صنایع گرایش سیستم‌های اقتصادی - اجتماعی، دانشگاه امام حسین (ع)
 •     فارغ التحصیل کارشناسی ریاضی کاربردی، دانشگاه شاهد

موضوعات مورد علاقه
 •     سیاست پژوهی  (Policy Research)
 •     ارزیابی و تحلیل سیاست  (Policy Analysis & Evaluation)
 •     فرایند سیاست‌گذاری  (Policy Process)
 •     شکست‌های سیاستی  (Policy Failures)
 •     مطالعات حکمرانی  (Governance Studies)

سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی
 •     مسئول کمیته برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری انرژی انجمن انرژی ایران(1393)
 •     عضو شورای سیاست‌گذاری اولین کنفرانس سرمایه‌گذاری در صنایع تکمیلی پتروشیمی(1391)
 •     عضو شورای سیاست‌گذاری اولین کنفرانس ملی انرژی، فناوری‌های خودرو و توسعه پایدار(1390)
 •     مسئول کمیته مدیریت فناوری اولین کنفرانس ملی انرژی، فناوری‌های خودرو و توسعه پایدار(1390)
 •     مسئول کارگروه تدوین سند راهبرد ملی آموزش عمومی قرآن کریم(1389)
 •     عضو کمیته برنامه‌ریزی شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی کشور(1388-90)
 •     عضو کمیته مطالعات توسعه فناوری هیبرید مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری(1389-90)
 •     سردبیر نشریه توسعه فناوری خودروی هیبرید مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری(1389 تاکنون)

کتاب و مقاله

کتاب

    برنامه‌ریزی اثربخش در صنعت نمایشگاهی؛ زمانیان، م، باقری‌مقدم، ن، خاجی، م.ر؛ انتشارات پدیدار اندیشه پارسیان؛ (1392)؛ تهران.

مقالات
 •     Mousakhani,M., Zamanian,M., khadijeh Rouzbehani,Kh., (2014), From Public Administration Ontology to Map of Study, European Journal of Social Sciences, Volume.43, Issue.4, (ISI, Impact Factor 0.4)
 •     Zamanian,M., Emamian,S.M.S., Bagheri Moghadam,N., Sahaf zadeh,M., Hosseini, S.H., (2011), Providing a Conceptual Framework to Formulate Mission Statement in Nonprofit Voluntary Organizations: Case of an Iranian Organization, International Journal of Business and Social Science, Vol.2, No.15, pp.129-135
 •     رحمانی، م، نویدی، ح.ر، زمانیان، م؛ (1388)؛ روشی برای بهبود ناسازگاری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی؛ فصل‌نامه علمی- پژوهشی دانشور؛ دانشگاه شاهد؛ سال شانزدهم؛ شماره 35.
 •     موحدی، م، زمانیان، م؛ (1389)؛ انتخاب مدل پذیرش تجارت الکترونیکی در بنگاه‌های کوچک و متوسط ایران؛ فصل‌نامه علمی- پژوهشی دانشور؛ دانشگاه شاهد؛ سال هفدهم؛ شماره 44.
 •     نهاوندی، ن، زمانیان، م، وحید کیانی، ر، عباسیان، م؛ (1391)؛ اولویت‌بندی راهبردهای توسعه صادرات صنعت پلاستیک با استفاده از تکنیک AHP؛ اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی کیفیت؛ تهران.
 •     کفایی کاشفی مقدم، پ، زمانیان، م، باقری مقدم، ن؛ (1390)؛ درآمدی بر نقش دولت در توسعه فناوری خودروهای هیبریدی؛ اولین کنفرانس ملی انرژی، فناوری‌های خودرو و توسعه پایدار؛ تهران.
 •     زمانیان، م، باقری مقدم، ن، کفایی کاشفی مقدم، پ؛ (1390)؛ ارزیابی تطبیقی نقش انجمن‌های تجاری در توسعه فناوری خودروهای هیبرید؛ اولین کنفرانس ملی انرژی، فناوری‌های خودرو و توسعه پایدار؛ تهران.
 •     Bagheri Moghaddam,N., Zamanian,M., Khaji,M.R., Meisami,A., (2011), A Methodological Framework for Enabling Environment Improvement: Case Study in Iran’s plastic industry, The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, Singapore
 •     Bagheri Moghaddam,N., Zamanian,M., Khaji,M.R., (2010), An analysis framework for Iran’s plastic industry based on Business Development Services (BDS) approach, International Conference on Economics, Business and Management (ICEBM), Manila, Philippines
 •     Movahedi,M., Zamanian,M., Meisami,A., (2010), Information Technology Acceptance Models Comparison and IT Development Strategies: in Small and Medium Sized Enterprises Case, The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, Macao
 •     Khaji,M.R., Bagheri Moghaddam,N., Zamanian,M., (2010), A Framework for Prioritizing Industrial Development Strategies Using A Group Decision-making Approach, International Conference on Industrial Engineering and Business Management (ICIEBM), Indonesia
 •     Movahedi,M., Zamanian,M., Meisami,A., (2010), Information Technology Acceptance in Small and Medium Sized Enterprises, Annual London Business Research Conference, UK, London
 •     خاجی، م.ر، وحید کیانی، ر، زمانیان، م؛ (1389)؛ تأمین مالی در صنعت پلاستیک و راهبردهای توسعه ارتباطات در نظام مالی کشور؛ دومین کنفرانس بین‌المللی بازاریابی خدمات مالی؛ تهران.
 •     زمانیان، م، امامیان، م.ص، باقری‌مقدم، ن؛ (1389)؛ ارزیابی تطبیقی ساختارهای نظام ملی مدیریت ارتباطات شهروندی در کشورهای منتخب؛ همایش ملی نظارت همگانی؛ تهران.
 •     خاجی، م.ر، زمانیان، م، امامیان، م.ص، باقری‌مقدم، ن؛ (1389)؛ چارچوب کارکردی نظام ملی مدیریت ارتباطات شهروندی؛ همایش ملی نظارت همگانی؛ تهران.
 •     باقری‌مقدم، ن، خاجی، م.ر، زمانیان، م، امامیان، م.ص؛ (1389)؛ الگو شناسی نظام ملی مدیریت ارتباطات شهروندی از منظر الزامات ارزشی و قانونی؛ همایش ملی نظارت همگانی؛ تهران.
 •     زمانیان، م، باقری‌مقدم، ن، امامیان، م.ص، محمدی، آ، صحاف زاده، م؛ (1389)؛ چارچوب مفهومی تدوین مأموریت در سازمان‌های داوطلبانه غیرانتفاعی: مطالعه موردی یکی از سازمان‌های دانشجویی ایران؛ پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد؛ تهران.
 •     زمانیان، م، خاجی، م.ر، باقری‌مقدم، ن؛ (1389)؛ تحلیل راهبردی صنعت پلاستیک کشور با رویکرد سیاست‌گذاری زنجیره ارزش صنعت؛ پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد؛ تهران.
 •     محمدی، ک، زمانیان، م، باقری‌مقدم، ن؛ (1389)؛ ارائه مدل سیاست‌گذاری صنعتی مبتنی بر ارتقای مشارکت ذی‌نفعان؛ هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع؛ دانشگاه صنعتی اصفهان.
 •     خاجی، م.ر، زمانیان، م، میثمی، آ؛ (1389)؛ ارائه مدل مدیریت محیط توانمند ساز کسب‌وکار: مطالعه موردی صنعت پلاستیک کشور؛ پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد؛ تهران.
 •     خاجی، م.ر، باقری‌مقدم، ن، زمانیان، م؛ (1389)؛ اولویت‌بندی استراتژی‌های توسعه صنعتی با استفاده از مدل تصمیم‌گیری گروهی فازی؛ هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع؛ دانشگاه صنعتی اصفهان.
 •     زمانیان، م، خاجی، م.ر؛ (1389)؛ تبیین نگاشت نهادی نظام ملی مدیریت توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در کشور؛ هشتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت؛ تهران.
 •     زمانیان، م، خاجی، م.ر؛ (1389)؛ ارائه چارچوبی به‌منظور تدوین استراتژی تقویت بازارهای خدمات توسعه کسب‌وکار در کشورهای درحال‌توسعه: مطالعه موردی صنعت پلاستیک ایران؛ هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع؛ دانشگاه صنعتی اصفهان.
 •     زمانیان، م، موحدی، م؛ (1388)؛ استراتژی‌های پذیرش فناوری اطلاعات در بنگاه‌های کوچک و متوسط ایران؛ ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ تهران.
 •     زمانیان، م، وحید کیانی، ر؛ (1388)؛ نظام مدیریت توسعه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس؛ رویکرد، ابعاد و مؤلفه‌ها؛ اولین همایش ملی توسعه پایدار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس؛ عسلویه.
 •     زمانیان، م؛ (1388)؛ نقشه راه توسعه صنعت بیمه در فضای فناوری‌های اطلاعاتی در کشور؛ دومین کنفرانس بهبود فضای کسب‌وکار صنعت بیمه؛ تهران.
 •     زمانیان، م، امامیان، م.ص، باقری‌مقدم، ن؛ (1387)؛ مدل بلوغ مدیریت ارتباط با مشتریان در سازمان؛ ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت؛ تهران.

دفعات مشاهده: 271 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزار کنندگان

AWT IMAGE
              AWT IMAGE
            AWT IMAGE
            AWT IMAGE

پوستر کنفرانس

AWT IMAGE

مجوز سازمان مدیریت

AWT IMAGE

تاریخ های مهم

 • مهلت ارسال مقاله :1396/09/01
 • تاریخ برگزاری :13 , 14 دی ماه 1396

آمار سایت

 • كل کاربران ثبت شده: 45 کاربر
 • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
 • ميهمانان در حال بازديد: 2 کاربر
 • تمام بازديد‌ها: 17723 بازدید
 • بازديد 24 ساعت قبل: 181 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اولین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Conference on Governance and Public Policy

Designed & Developed by : Yektaweb