برگزاری نشست تخصصی - سیاستی «ایران، آمریکا و بحران خاورمیانه» در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی


    نشست پیش رو بر تنش اخیر امریکا و ایران پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ تا مسائل اخیر به ویژه شهادت سپهبد سلیمانی تمرکز می کند. این پنل نشان می دهد که چگونه بازدارندگی و استراتژی دفاعی نامتقارن ایران قدرت امریکا را به چالش کشید و چرا امریکا به شهادت سپهبد سلیمانی دست زد. مهم تر این که نشست به تحلیل سیر رخدادها و تاثیر آن بر آینده ساختار قدرت در آسیای غربی می پردازد. اهمیت این نشست را می بایست در تاثیر این رخدادها بر امنیت ملی ایران و ابزارهای شکل دهنده قدرت منطقه ای جست. حضور در این نشست برای عموم و به ویژه علاقمندان به مباحث سیاست خارجی مناسب خواهد بود.