تخفیف دانشجویی شرکت در کنفرانس "ویژه دانشجویان برتر"


    با توجه به حمایت‌های برخی حامیان از مشارکت برخی دانشجویان دارای سوابق پژوهشی و سیاستی برجسته، تعداد محدودی کمک هزینه ثبت‌نام در کنفرانس که تا سقف 70 درصد از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد، فراهم شده است. متقاضیان برای بهره مندی از این فرصت می‌توانند سوابق علمی و پژوهشی خود را به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.