دبیر

  مهندس سید ابوالفضل میرقاسمی

  اعضاء

  • دکتر صناعی
  • دکتر روح الله ایزدخواه
  • دکتر علی ملکی
  • آقای پروفسور مجید مخدوم، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
  • آقای دکتر کاوه مدنی، امپریال کالج لندن-سازمان حفاظت محیط زیست
  • آقای دکتر اردوان زرندیان، مدیر پژوهش پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
  • آقای دکتر جواد رزمی، رییس هیات مدیره موسسه توسعه پایدار هرمد
  • آقای دکتر مهدی کلاهی، دانشگاه فردوسی مشهد
  • خانم دکتر زهره جواهریان، مدیرکل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست-سازمان حفاظت محیط زیست
  • آقای مهندس محمد درویش، مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست
  • آقای دکتر مسعود باقرزاده کریمی، معاون دفتر زیستگاهها و امور مناطق
  • آقای دکتر فرزام پوراصغر، رییس گروه محیط زیست دفتر آمایش و برنامه ریزی منطقه ای -سازمان برنامه و بودجه
  • آقای دکتر حسین بدری پور، مدیر پروژه فائو در زمینه خشکیدگی بلوط های زاگرس، سازمان جنگلها، مراتع و ابخیزداری کشور
  • خانم دکتر محبوبه زارع زاده،  دبیر کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد سبز اتاق بازرگانی ایران
  • آقای دکتر محمد احیایی، موسسه یاوران سرزمین آریا
  • آقای صابر معصومی، همکار پروژه های بین المللی و IUCN-دانشجو در انگلستان
  • خانم لاله دارایی، هماهنگ کننده کمک های کوچک GEF در ایران (مستقر در UNDP)
  • خانم دکتر خدیجه رضوی، موسسه توسعه پایدار و محیط زیست (NGO)
  • خانم لیزا پورلک، کارشناسان همکار در پروژه های بین المللی و NGO

  محورها

  • نظام حکمرانی محیط زیست
  • نقش دست اندرکاران و ذینفعان کلیدی در تحقق حکمرانی مطلوب محیط زیست
  • آسیب شناسی و نقد نظام برنامه ریزی، اسناد بالادستی و سیاست های بخش محیط زیست
  • آینده پژوهی در حوزه حکمرانی و سیاستگذاری عمومی در بخش محیط زیس
  •  بررسی و تحلیل درس آموخته ها و تجربیات موفق و ناموفق داخلی و خارج
  • نقش حکمرانی و سیاستگذاری عمومی در تشدید یا کنترل بحران های محیط زیستی شهری و غیرشهری