دبیر

  آقای ایمان آقا کریم علمدار

  اعضاء

  • دکتر بهرام صلواتی
  • میثم مهدیار
  • برزین جعفرتاش
  • دکتر علی اصغر سعیدی دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی
  • دکترحسین راغفر        
  • دکتر رضا امیدی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
  • دکتر میثم موسایی، عضو هیات عمی دانشگاه تهران
  • دکتر افقه، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران
  • دکتر محققی کمال، عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی
  • دکتر احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  • دکتر کردونی
  • احد رستمی، مدیر کل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی
  • مریم میر مالک ثانی،  سرپرست دفتر امور حمایتی و توانمندسازی
  • دکتر حبیب جباری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی
  • دکتر یاسر باقری، عضو هیات علمی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
  • دکتر علی آقا محمدی          
  • دکتر امیرعباس فضائلی       
  • مهدیه محمدنیای مشفقی،  کارشناس مسئول توسعه همکاری های غیردولتی
  • تقی طزری، رئیس گروه پژوهش های اقتصادی اجتماعی

  محورها

  برنامه کمیته رفاه و تامین اجتماعی در چارچوب "سیاست گذاری در بخش رفاه اجتماعی"
  1- صندوق های بازنشستگی
  2- تغییر در شیوه اجرای برنامه حمایت خوراکی (سبد کالا)
  3- صدور کارت هویت برای فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با همسر غیرایرانی
  4- پایگاه رفاه ایرانیان و کاربرد های آن در عرصه سیاست گذاری عمومی
  5- تجربه حذف یارانه ها
  6- تجربه بیمه کارگران ساختمانی