دبیر

  مهندس سید ابوالفضل میرقاسمی

  اعضاء

  • دکتر بنفشه زهرایی، دانشگاه تهران
  • دکتر سید مختار هاشمی، همکار تحقیقاتی انیستیتوی نیوکاسل در زمینه پایداری
  • دکتر کاوه مدنی، امپریال کالج لندن
  • دکتر حجت میان آبادی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
  • دکتر سید حمیدرضا صادقی، دانشگاه تربیت مدرس، انجمن علمی آبخیزداری
  • دکتر حجت یزدان دوست، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
  • دکتر مهدی فصیحی هرندی، آمریکا
  • دکتر محمدعلی اسماعیل زاده، گروه آموزشی و پژوهشی آسمان (دانشگاه صنعتی شریف)
  • دکتر ساناز مقیم، کرسی آب یونسکو در دانشگاه صنعتی شریف
  • دکتر هدایت فهمی، معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو (مدرس دانشگاه)
  • دکتر محمدحسن روزی طلب، دبیر اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (وابسته به نهاد رهبری)
  • مهندس محمد عقیقی،  مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک (سازمان جنگل ها، مراتع و ابخیزداری کشور)
  • دکتر مجتبی پالوج، معاون موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
  • مهندس نادر علیزاده، مدیرکل دفتر نظام های بهره برداری، سازمان تعاون روستایی، وزارت جهاد کشاورزی
  • دکتر مهین گزانی، مدیر گروه علوم طبیعی کمیسیون ملی یونسکو ایران و دبیر کمیته ملی آبشناسی ایران
  • دکتر محبوبه زارع زاده، دبیر کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد سبز اتاق بازرگانی ایران
  • مهندس مصطفی فدایی فرد، مدیر سابق طرح جامع آب کشور در وزارت نیرو و مدیر طرح در شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس
  • مهندس جهانگیر عرب ، مدیر بازنشسته معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و مشاور مطالعات باغبانی
  • مهندس انوش نوری اسفندیاری، اندیشکده  تدبیر آب ایران (اتاق بازرگانی کرمان)
  • مهندس هوشنگ فرحزاد، کارشناس بازنشسته وزارت جهاد کشاورزی-مشاور مستقل
  • مهندس عباس شفیعی، شرکت مهندسین مشاور
  • مهندس فاطمه ظفرنژاد، کارشناس مستقل و عضو NGO ها-کارشناس سابق وزارت نیرو و مهاب قدس
  • میترا البرزی منش، انجمن پایشگران محیط زیست ایران (پاما)
  • مهندس اسماعیل نگارش،  بازنشسته وزارت جهاد کشاورزی
  • دکتر مهدی ضرغامی

  محورها

  • نظام حکمرانی محیط زیست و منابع آب
  • نقش دست اندرکاران و ذینفعان کلیدی در تحقق حکمرانی مطلوب محیط زیست و منابع آب
  • آسیب شناسی و نقد نظام برنامه‌ریزی، اسناد  بالادستی و سیاست‌های بخش های آب و محیط زیست
  • آینده پژوهی در حوزه حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی در بخش محیط زیست و آب
  • بررسی و تحلیل درس آموخته ها و تجربیات موفق و ناموفق داخلی و خارجی
  • نقش حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی در تشدید یا کنترل بحران‌های محیط زیستی شهری و غیر شهری