رئیس کمیته

  دکتر ناصر باقری مقدم

  عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

  دبیر

  دکتر رضا نقی زاده

  عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

  اعضاء

  • دکتر علی ملکی، عضو هیات علمی پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف و دبیر اجرایی کنفرانس
  • دکتر ابراهیم سوزنچی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
  • دکتر امیر ناظمی اشنی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
  • دکتر طاهره میرعمادی، عضو هیات علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
  • دکتر سپهر قاضی نوری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
  • دکتر سروش قاضی نوری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
  • دکتر مهدی مجید پور، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
  • دکتر فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
  • دکتر محمد صادق خیاطیان، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
  • دکتر هادی نیلفروشان، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
  • دکتر قاسم عموعابدینی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
  • دکتر سید کمال طبائیان، عضو هیات علمی دانشگاه مالک اشتر
  • دکتر محمدامین قانعی راد، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
  • دکتر سیدمرتضی موسویان، رئیس مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد
  • دکتر محمد نقی زاده، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
  • دکتر کمال محمدی، معاون سیاستگذاری مرکز همکاری های فناوری و نوآوری
  • دکتر اصغر ابراهیمی اصل، عضو هیات مدیره سازمان اقتصادی رضوی
  • دکتر رضا اسدی فر، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری
  • دکتر مریم صنیع اجلال، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
  • دکتر حمید امیدوار، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
  • دکتر کیوان الستی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
  • دکتر جواد نوری، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری
  • دکتر حمید کاظمی، سرپرست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
  • دکتر آرش موسویان، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
  • دکتر روح اله ابوجعفری،  عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری
  • دکتر مصطفی زمانیان،  عضو هیات مدیره شرکت مشاوران مدیریت توسعه عمید
  • دکتر منصور کبکانیان، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر و قائم مقام ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور
  • دکتر محمد رضا رضوی،  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
  • دکتر سید محمد صاحبکارخراسانی،  عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری
  • دکتر مهدی الیاسی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
  • دکتر ناصر باقری مقدم،   عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
  • دکتر محمد مهدی نژاد نوری،  عضو هیات علمی دانشگاه مالک اشتر
  • دکتر منوچهر منطقی، عضو هیات علمی دانشگاه مالک اشتر
  • دکتر مصطفی قانعی، دبیر ستاد زیست فناوری
  • دکتر حمید رضا امیری نیا، رئیس هیات مدیره سازمان دانش بنیان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
  • علی محمد سلطانی، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری        
  • دکتر حمید مهدیان،  سرپرست دفتر راهبردها و اقدامات ملی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور
  • دکتر مهدی محمدی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
  • دکتر بهروز شاهمرادی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
  • دکتر عرفان خسرویان، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور