دبیر

  آقای پویان رنجبر

  اعضاء

  • دکتر عاصمی پور
  • دکتر ابراهیم اصل
  • دکتر جوادی
  • دکتر عباس ملکی
  • دکتر امیری خامکانی
  • دکتر ممبینی
  • دکتر وطن خواه
  • دکتر موسی سوری
  • دکتر کریمی
  • دکتر امامیان
  • دکتر جعفر توفیقی
  • آقای رنجبر
  • آقای کثیری
  • آقای ملک ثابت

  محورها

  چهارچوب حكمرانى:

  • نقش و وظايف نهادهاى دولتى براى داشتن
  •  حكمرانى برتر در حوزه انرژى ايران
  • نقش و تاثير گذارى بازيگران غير دولتى در حكمرانى انرژى ايران
  •  روند تغييرات حكمرانى حوزه انرژى ايران
  •  بررسى حكمرانى انرژى در كشور هاى پيشرفتع و ارائه پيشنهاد براى ايران

  نهادهاى سياست گذار:

  • نحوه ارتباط نهادهاى دولتى براى داشتن حكمرانى برتر حوزه انرژى ايران
  • ساختار و اختيارات لازم براى نهادهاى دولتى در حوزه انرژى ايزان
  • نحوه ارتباط دولت با شركت هاى ملى دولتى و فير دولتى براى تامين منافع عمومى
  • نقش و تاثير گذازى سازمان و شركت هاى بين المللى بر حكمرانى انرژى ايران

  هدف گذارى سياستى:

  • سياست ها و اهداف پيشنهادى براى داشتن توسعه پايدار در حوزه انرژى ايرات
  • نحوه مديريت و تخصيص بهينه درآمدها توسط دولت در حوزه انرژى
  • ارتباط انرژى با ديگر بخش هاى اقتصادى كشور

  ابزارهاى سياست گذارى:

  • تنظيم گرى و ابزارهاى آن در بخش ان رژى كشور
  • بازار انرژى در كشور
  • قراردادهاى پيمانكارى و مدل تامين منافع ماى
  • مدل هاى تامين منابع توسعه بخش انرژى