مدیریت دبیرخانه کنفرانس

  مدیریت دبیرخانه:

  خدیجه امیدی

  کارشناسان دبیرخانه:

  مرجان علیزاده

   نسرین قاسمی

  مدیریت زمانبندی کنفرانس

  فاطمه حسین زاده

  مدیریت کمیته مقالات و انتشارات کنفرانس

  سعید عباسیان

  مدیریت کمیته رسانه و سایت کنفرانس

  مدیریت کمیته رسانه و سایت:

  سعید مجرایی

  کارشناسان کمیته:

  یزدان رفیعی رودبالی

  مهتا عارفپور

  مدیریت کمیته بین الملل کنفرانس

  سعید عباسیان