مسئول آموزش های جانبی و امور بین الملل

  دکتر سید رضا میرنظامی

  مسئول کمیته انتشارات

  سعید صادقی

  مسئول کمیته رسانه و سایت

  علی اکبر اسدی

  مسئول دبیرخانه

  خدیجه امیدی

  اعضای دبیرخانه:

  • نسرین قاسمی
  • مرجان کرمعلی زاده