دبیر شورای سیاست گذاری

  دکتر سید محمدصادق امامیان
   
   
  تحصیلات
  فارغ التحصیل دکترای سیاست‌گذاری عمومی و حکمرانی؛ موسسه مطالعات علم، فناوری و نوآوری؛ دانشکده علوم سیاسی واجتماعی؛ دانشگاه ادینبرگ بریتانیا
  فارغ التحصیل کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه صنعتی شریف
  فارغ التحصیل کارشناسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

  زمینه‌های تخصصی
  مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری
  فرآیند سیاست سازی و مطالعات سیاستی
  تحلیل و آنالیز سیاست‌گذاری و اجرایی سازی
  یادگیری و تغییر سیاستی
  سیاست‌گذاری انرژی و پایداری اقلیمی
  سیاست‌گذاری علم و تکنولوژی در سطوح ملی و بخشی
  برنامه ریزی راهبردی

  سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی
  استاد و مدیرگروه فرآیند سیاست‌گذاری و انرژی، پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فن‌آوری و صنعت، دانشگاه صنعتی شریف
  محقق موسسه مطالعات پیشرفته علوم، فناوری و جامعه (IAS-STS) و مرکز تحقیقات بین دانشگاهی فن‌آوری، کار و فرهنگ IFZ، گراتس، اتریش
  مدیر و عضو هیات امنا پژوهشکده سیاست‌گذاری علم،فن‌آوری و صنعت، دانشگاه صنعتی شریف
  مدیرعامل و رئیس بخش تحقیقات گروه مشاوره مدیریت امین (AMCG)