دبیر اجرایی کنفرانس

  دکتر ابراهیم سوزنچی کاشانی

   عضو هيات علمي دانشکده مديريت و اقتصاد، دانشگاه صنعتي شريف

  تحصيلات

  • کارشناسي مهندسي الکترونيک، دانشکده برق، دانشگاه صنعتي شريف، 1381
  •  کارشناسي ارشد مديريت اجرايي (MBA)، دانشکده مديريت و اقتصاد، دانشگاه صنعتي شريف، 1384
  • دکتراي سياستگذاري و مدیریت علم، تکنولوژي و نوآوري، دانشکده مديريت و اقتصاد، مرکز تحقيقات سياستگذاري علم، تکنولوژي و نوآوري (SPRU)، دانشگاه ساسکس (Sussex University)، انگلستان، 1390