محورهای تخصصی

  محورهای پیشنهادی دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی با رویکرد سیاستگذاری باز، تعامل جامعه، نخبگان و حاکمیت به شرح زیر می باشد:

  حوزه‏‏ های نظری

  • بررسی نقش دولت از منظر تئوری در حوزه های مختلف
  • دولت و حاکمیت بر حوزه اقتصادی
  • دولت و حاکمیت بر حوزه فناوری
  • دولت و حاکمیت بر حوزه امنیت ملی
  • دولت و حاکمیت بر حوزه علمی
  • بررسی نقش دولت و حاکمیت از منظر اسلامی
  • رویکرد شکل گیری حاکمیت بر اساس حق (کدام حق؟)
  • نقد نظریه های غربی در ارتباط با حق مالکیت و نظایر آنها
  • بررسی ساختارهای اداره جوامع
  • نگاه پارلمانی
  • نگاه بوروکراسی
  • نگاه تنظیم گری
  • بررسی روندهای آینده
  • نقش فناوری های خانمان برافکن نظیر بلاک چین در نظام حکمرانی
  • جهانی شدن و تاثیرات آن
  • ارتباطات بین الملل و تحولات منطقه ای

   

  حوزه های کاربردی

  • نقش حاکمیت و مردم در حکمرانی اقتصادی
  • بانکها و نظام بانکی
  • صنعت و سیاست صنعتی
  • خصوصی سازی و مالکیت خصوصی عمومی
  • بیمه، رفاه و تامین اجتماعی
  • اشتغال و کارآفرینی
  • تورم و نرخ بهره
  • نظام مالیاتی
  • مناطق آزاد اقتصادی
  • نقش حاکمیت و مردم در حکمرانی اجتماعی
  • اداره شهر و امور شهری
  • آب
  • محیط زیست و آلودگی هوا
  • بهداشت و سلامت
  • جمعیت و مهاجرت
  • بی خانمانی و مسکن
  • فضای مجازی و فاوا
  • نقش حاکمیت و مردم در حکمرانی اقتدار و امنیت
  • علم و فناوری و اقتدار
  • امنیت ملی
  • دفاع همه جانبه
  • قوای نظامی
  • نقش حاکمیت و مردم در حکمرانی علمی فرهنگی
  • آموزش عالی و آموزش همگانی
  • فهم عامه از علم
  • ورزش و سلامت
  • فرهنگ و سبک زندگی
  • فناوری اطلاعات و جامعه شبکه ای
  • مساجد و امور دینی مذهبی
  • رسانه نوین
  • نقش مردم و حاکمیت در بهبود نظام اداری
  • بوروکراسی و نظام اداری
  • تمرکز گرایی و تمرکز زدایی
  • برونسپاری و تعدیل ساختاری دولت
  • ساختار اداره دولت و تشکیل یا ادغام وزارتخانه ها
  • ساختار اداره مجلس و راهکارهای بهبود
  • نظام انتخابات مجلس و راهکارهای بهبود
  • ساختار اداری قوه قضائیه و راهکارهای بهبود