زمان و آدرس محل برگزاری

    زمان برگزاری
    16 و 17 بهمن ۱۳۹7 (5 و 6 فوریه ۲۰۱9)

     

    مکان برگزاری
    تهران، مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما