عنوان نشست:

  رسانه و فقرپژوهی

   

   

  عنوان نشست:

  تحلیل فقر چندبعدی در ایران

   

   

  عنوان نشست:

  مبارزه با فقر آموزشی (تحلیل رویکرد برندگان جایزه نوبل اقتصاد 2019)

   

   

  عنوان نشست:

  توانمندسازی حکومت: توسعه ظرفیت اجرایی دولت (رونمایی از کتاب)