از تمامی علاقه مندان درخواست می شود تا مستندات خود را به ترتیب زیر برای دبیر خانه کنفرانس ایمیل نمایند:

   

  - تمامی مستندات را به صورت مشخص و با نام مرتبط دسته بندی و نامگذاری نمایید.

  - پس از دسته بندی، تمامی فایل های مورد نظر را به صورت یک فایل فشرده در آورده و به ایمیل دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایید.

  - آدرس ایمیل دبیرخانه: info@gppconference.ir و یا info@gppconference.com

  - لطفا موضوع ایمیل به صورت «جایزه اندیشه ورزی - نام اندیشکده یا شخص حقیقی» نوشته شود. (مثال: «جایزه اندیشه ورزی - اندیشکده حکمرانی شریف»)

   

  توجه داشته باشید فرصت نهایی برای ارسال مستندات مربوط به پروژه های اندیشکده ها جهت ورود به فرآیند جایزهُ تا پایان روز دوشنبه 16 دی ماه ۱۳۹۸ می باشد.