عنوان پنل:

    طراحی ساختاری رابطه مالی شرکت نفت و دولت

     

     

    عنوان پنل:

    بازآرایی بازیگران نهادی پتروشیمی لازمه حکمرانی مطلوب