عنوان نشست:

  طراحی ساختاری رابطه مالی شرکت نفت و دولت

   

   

  عنوان نشست:

  بازآرایی بازیگران نهادی پتروشیمی لازمه حکمرانی مطلوب

   

   

  عنوان نشست:

  تفکیک مالکیت شبکه از تجارت؛ لازمه تجدید ساختار بخش توزیع انرژی