عنوان پنل:

  بهبود عملکرد نظام نوآوری بخشی در حوزه سلامت و زیست‌فناوری

   

   

  عنوان پنل:

  تحلیل سیاست‌های کار و اشتغال مناسب برای شرایط تحریم

   

   

  عنوان پنل:

  حکمرانی صنعت دارو