عنوان نشست:

  نقش خرید دولتی در توسعه نوآوری بخش سلامت

   

   

  عنوان نشست:

  حکمرانی و صنعت دارو؛ چالش کوچکی بزرگان

   

   

  عنوان نشست:

  حکمرانی در نظام سلامت؛ سهم خواری و تعارض منافع در رابطه بیمار و پزشک