عنوان نشست:

  تنظیم‌‍‌گری نوآوری؛ مشوق یا مانع؟

   

   

  عنوان نشست:

  مدل حکمرانی ملی در گام دوم انقلاب

   

   

  عنوان نشست:

  بازطراحی ساختار کلان دولت؛ الزامات و راهبردها

   

   

  عنوان نشست:

  بسوی دوران پساتنظیم‌گری در حکمرانی ملی

   

   

  عنوان نشست:

  سیاست‌های کلی قانون‌گذاری: دورنمایی به نسل جدید تقنین

   

   

  عنوان نشست:

  مساله تنظیم‌گران بخشی

   

   

  عنوان نشست:

  نقش سازمان‌های مردم نهاد در بهبود حکمرانی کشور

   

   

  عنوان نشست:

  توانمندسازی حکومت؛ توسعه ظرفیت اجرایی دولت