برنامه زمان بندی اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی منتشر شد.


برنامه زمان بندی اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی منتشر شد. برای مشاهده برنامه به لینک زیر مراجعه نمایید.

برنامه زمان بندی اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی