کارت شرکت در کنفرانس در روز کنفرانس صادر می گردد.


به اطلاع شرکت کنندگان در کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی می رساند که کارت شرکت در کنفرانس در روز کنفرانس صادر و به شرکت کنندگان تحویل داده خواهد شد.