ایجاد تغییر جزئی در نحوه ثبت نام برای کنفرانس و کارگاه‌ها


به استحضار می‌رساند تغییری در قسمت فرم پرداخت الکترونیکی دانشگاه روی داده است که باید در قسمت (بابت)،  گزینه پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت انتخاب گردد. قبلا گزینه‌ای که باید انتخاب می‌شد، کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی بود که با توجه به تغییراتی که دانشگاه شریف در درگاه پرداخت الکترونیکی دانشگاه ایجاد نموده، این تغییر به وجود آمده است.