برگزاری نخستین نشست کمیته بهداشت و سلامت


برگزاری نخستین نشست کمیته بهداشت و سلامت اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی در روز چهارشنبه ۲۶ مهر ماه برگزار شد.