برگزاری دومین نشست کمیته اشتغال و کارآفرینی


دومین نشست کمیته اشتغال در تاریخ ۹۶/۷/۲۵، با حضور  دبیر و اعضای کمیته از جمله دکتر ارغوان فرزین معتمد (دبیر جلسه و رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال وزارت کار)، دکتر یگانه موسوی جهرمی(استاد دانشگاه پیام نور)، دکتراصغر نوراله زاده (مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید)، دکتر محمد صادق علی پور(استادیار پژوهشکده آمار) و همچنین دکتر علیرضا حمزه ای در محل پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
در این جلسه عناوین پنلها و محورهای کمیته اشتغال و کارآفرینی بررسی و به شرح زیر نهایی شد.

 پنل های کمیته اشتغال و کار آفرینی:                                          
 پانل ۱: حکمرانی و سیاستگداری در حوزه اشتغال و کارآفرینی
پانل ۲: دولتمردان و حکمرانی در  حوزه اشتغال و کارآفرینی

محورهای کمیته اشتغال و کار آفرینی:
حکمرانی و سیاست گذاری در راستای دستیابی به اشتغال کامل و توسعه کارآفرینی
حکمرانی ونظام های برنامه ریزی و نظارتی در راستای دستیابی  به اشتغال کامل و توسعه کارآفرینی
حکمرانی و نظام های تامین مالی در راستای دستیابی به اشتغال کامل و توسعه کارآفرینی
حکمرانی و نظام های آماری در راستای دستیابی به اشتغال کامل و توسعه کارآفرینی
حکمرانی، نهادسازی، تنظیم قوانین و مقررات در راستای دستیابی به اشتغال کامل و توسعه کار آفرینی
حکمرانی و دستیابی به هدف هشتم توسعه پایدار(SDG)