برگزاری اولین جلسه کمیته تخصصی رفاه اجتماعی کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی


برگزاری اولین جلسه  کمیته تخصصی رفاه اجتماعی کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی، در روز سه شنبه ۴ مهرماه در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با هدف تعیین محورهای اصلی و فرعی برگزار گردید.