برگزاری نشست کمیته علمی - تخصصی آموزش عالی


اولین نشست کمیته علمی - تخصصی آموزش عالی نخستین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی، با حضور اعضای کمیته (سرکار خانم دکتر نورشاهی رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، دکتر غلامرضا ذاکر صالحی از مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی،  دکتر غلامرضا گرائی نژاد مدیر کل برنامه ریزی فرهنگی و آموزشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دکتر رضا مهدی  از پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم و ...) در محل پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت برگزار گردید. در این نشست، محورهای اصلی و فرعی آموزش عالی به تصویب اعضاء رسید که جزئیات آن از طریق دبیرخانه کنفرانس به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.