اولین جلسه شورای سیاستگذاری کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی


اولین جلسه شورای سیاستگذاری کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی در دانشگاه صنعتی شریف با حضور اعضای شورای سیاستگذاری تشکیل شد.