برگزاری جلسه نهم شورای دبیران کارگروه‌های علمی و تخصصی اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی