برگزاری سومین نشست کمیته اشتغال و کارآفرینی


سومین نشست کمیته اشتغال و کارآفرینی در تاریخ 96/8/9،با حضور  دبیر و اعضای کمیته از جمله دکتر ارغوان فرزین معتمد (دبیر جلسه و رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال وزارت کار)، دکتر یگانه موسوی جهرمی(استاد دانشگاه پیام نور)، دکتر محمد صادق علی پور(استادیار پژوهشکده آمار) در محل پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. در این جلسه مباحثی  همچون اعضای پنل ها، سخنرانان، و سایر برنامه های روز کنفرانس  مطرح شد که تصمیمات نهایی در این زمینه  به زودی اعلام خواهد شد.