برگزاری اولین نشست کمیته پارلمان، قانون‌‌گذاری و حکمرانی


اولین نشست کمیته پارلمان، قانون‌‌گذاری و حکمرانی در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری  برگزار شد.