محورهای نهایی کمیته آموزش و پرورش اولین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی اعلام شد.


ناظر به انواع تعلیم و تربیت (از جمله رسمی وغیررسمی و عمومی و تخصصی) و گستره و اقتضائات هر یک، می‌توان به بحث از حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی پرداخت که در تأمل در باب تعاملات گونه‌گون این دو حوزه، می‌توان منظرهایی را مورد توجه قرار داد که در اولین همایش، چهار عنوان کلیِ ذیل برگزیده شده است:
1ـ مبانی حکمرانی و سیاست‌گذاری تعلیم و تربیت
الف- تبیین فلسفه‌ی حکمرانی و سیاست‌گذاریِ تعلیم و تربیت از منظر آموزه‌های اسلامی
ب- بررسی تطبیقی مبانی حکمرانی و سیاست‌گذاری تعلیم و تربیت در تجربه عملی و اسناد آموزشی بین‌المللی
ج- تبیین و ارزیابی الگوهای نظری حکمرانی و سیاست‌گذاری رایج حوزه تعلیم و تربیت
2ـ نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری تعلیم و تربیت ایران
الف- ارزیابی و بازطراحی ساختارها و نظام سیاست‌گذاری تعلیم و تربیت در ایران
ب- تبیین نقش موجود و مطلوب ارکان سهیم و مؤثر (دولت، مردم، رسانه و نهادها و سازمان‌های غیردولتی) و نهادهای علمی ـ پژوهشی (دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و مراکز پژوهشی) در فرآیند حکمرانی و سیاست‌گذاری تعلیم و تربیت در ایران
ج- شیوه‌های جدید نظارت و تنظیم‌گری حوزه عمومی و آموزه‌های آن برای آموزش‌وپرورش ایران
3ـ تجربیات حکمرانی و سیاست‌گذاری در نظام تعلیم و تربیت ایران در سده اخیر
الف- ارزیابی شیوه‌ی مواجه ایران با تجربیات حکمرانی تعلیم و تربیت در جهان
ب- بررسی تاریخی نقش «مردم» در فرآیند حکمرانی و سیاست‌گذاری تعلیم و تربیت ایران
ج- نقد و ارزیابی شیوه‌های حکمرانی تعلیم و تربیت در سده اخیر
د- ارزیابی اسناد تعلیم و تربیت در ایران از منظر حکمرانی و سیاست‌گذاری
4ـ تحول در نظام تعلیم و تربیت از منظر حکمرانی
الف- آسیب‌شناسی فرآیند تدوین، تصویب و اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش
ب- مدیریت و راهبری تحول در نظام تعلیم و تربیت ایران و موانع پیشرو و الزامات آن