برگزاری چهارمین نشست مشترک کمیته‌های علمی- تخصصی "آب و کشاورزی" و "محیط‌زیست"


چهارمین جلسه کمیته مشترک علمی– تخصصی «آب و کشاورزی» و «محیط‌زیست» اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی با حضور 7 نفر از اعضای کمیته در روز سه‌شنبه 7 آبان 1396، در سالن جلسات پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید. در ابتدای جلسه آقای سید ابوالفضل میرقاسمی دبیر هر دو کمیته علمی– تخصصی، با اشاره و بیان خلاصه‌ای از دستاوردها و بحث‌های انجام شده در نشست‌های قبلی، دستور جلسه چهارمین نشست علمی- تخصصی مبتنی بر تعیین نهایی پنل‌ها و شاخص‌های انتخاب مقاله را تشریح نمودند. پس از بحث و تبادل‌نظر بین اعضا کمیته‌ها، ساختار برگزاری، اعضا، مدیریت و اداره پنل‌های چالشی و شاخص‌های انتخاب و داوری مقالات در هر دو کمیته "آب و کشاورزی" و "محیط‌زیست" مشخص گردید.