در گذشته برنامه ریزی و بهره برداری از شبکه های برق و گاز به دلیل مجزا بودن بازارها و همچنین مقررات تنظیم گری، به طور مستقل از یکدیگر صورت می پذیرفت. اما امروزه اما به دلیل استفاده روزافزون از نیروگاههای گاز سوز، اندرکنش بین شبکه های گاز و برق افزایش یافته است.. در نتیجه تطبیق یک رویکرد در برنامه ریزی و بهره برداری هماهنگ از شبکه های برق و گاز می تواند منجر به کاهش هزینه های کل و بهبود امنیت تولید می شود. در این کارگاه مزایای فنی – اقتصادی و همچنین چالش های تنظیم گری بازار که در پی اجرای رویکرد برنامه ریزی و بهره برداری ترکیبی از شبکه های گاز و برق رخ می دهد، در دو کشورانگلستان و ایران به عنوان دو مطالعه موردی، مورد بحث قرار می گیرد.

مدرس:

دکتر میثم قدردان

 استاد شبکه ها و سیستم های انرژی دانشگاه Cardiff انگلستان

محقق کنسرسیوم تحقیقاتی انتقال زیرساخت ITRC انگلستان

محقق کنسرسیوم تحقیقاتی مدلسازی سیستم های انرژی (WholeSEM) انگلستان 

میثم قدردان، مدرس شبکه های انرژی و سیستم های دانشگاه کاردیف است. پیش از شروع فعالیت فعلی او در ژانویه سال 2015، او یک سال در دانشکده امپریال و دو سال در دانشگاه کاردیف به عنوان پژوهشگر تحصیل کرد.  وی دکترای خود را از دانشگاه کاردیف، انگلستان (2012)، کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی از دانشگاه صنعتی شریف (2008) و کارشناسی فیزیک از دانشگاه فردوسی، ایران (2005) دریافت کرد. او همچنین به عنوان یک مشاور انرژی مشغول به کار بود تا دو سال قبل به سمت کاردیف رفت تا درجه دکترا خود را دنبال کند. زمینه تحقیق او توسعه و برنامه ریزی عملیاتی شبکه های انرژی وابسته در مقیاس های مختلف از جامعه محلی به سطح ملی و بین المللی می باشد. میثم قدردان ابزار بهینه سازی و مدل سازی شبیه سازی را برای بررسی:

زمان بندی تولید بهینه تحت عدم قطعیت در پیش بینی باد

ارتباط  میان سیستم های تولید گاز، برق و حرارت

برنامه ریزی توسعه زیرساخت های انرژی تحت شرایط عدم قطعیت

نقش شبکه های گاز در سوق بافتن به سمت سیستم های انرژی کم کربن

وی در تعدادی از پروژه های مهم تحقیقاتی با هدف مدل سازی و تجزیه و تحلیل یکپارچه عرضه و تقاضا انرژی مانند کنسرسیوم تحقیقات انتقال زیرساخت های انگلستان (ITRC) و کنسرسیوم مدل سازی انرژی سیستم کل  (WholeSEM)  مشارکت داشته است. او بیش از 20 مقاله در نشریات و کنفرانس های بین المللی منتشر کرده است.

او همچنین تالیف یک فصل با عنوان Energy Supply and Demand از کتاب

  The Future of National Infrastructureکه توسط انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده را برعهده داشته است.

زمان:

11 دی ماه 1396، ساعت 8:30 تا 13

مکان:

پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

هزینه:

50000 تومان (آزاد)

20000 تومان (دانشجویی)

پوستر کارگاه: