اين كارگاه به بررسي اصول سياست گذاري مؤثر براي مسائل چندوجهي و پيچيده مي پردازد. در اين راستا سياست گذاري در زمينه بهينه سازي مصرف انرژي ذيل توجه به طبقات محروم كه از جمله جذاب ترين و درعين حال چندبعدي ترين مسائل حال حاضر اين حوزه مي باشد، مورد ارزيابي دقيق قرار ميگيرد. در جوامع مختلف براساس شرايط و نيازهاي طبقات محروم، رويكردهاي متفاوتي نسبت به اين مساله اتخاذ ميگردد. از جمله دلائل موفقيت اين سياست ها مي توان به عزم دولت ها و همراستايي سياست هاي حمايتي با دغدغه هاي ديگر دولت ها خصوصاً مسائل اقتصادي اشاره نمود. مجموعه سياست هاي حمايتي براي طبقات محروم، براساس نحوه طراحي، دربرگيري جزئيات، و مكانيزم اجرائي شان مي توانند از درجات مختلف كارآمدي برخوردار گردند. هدف اين كارگاه بررسي و مرور سياست هاي حمايتي در حوزه بهينه سازي مصرف انرژي و تاثير اين سياست ها بر حوزه هاي مرتبط اقتصادي و سياسي مانند اشتغال زايي و عدم وابستگي به واردات انرژي مي باشد. دراين كارگاه برآنيم تا با مرور نمونه هاي مختلف سياست هاي موفق در زمينه حمايت از طبقات محروم در راستاي نيل به اولويت هاي مرتبط اقتصادي و سياسي، موجبات آشنايي با نحوه سياست گزاري مؤثر و جامع در حوزه بهينه سازي مصرف انرژي را فراهم نماييم. اين بررسي شامل مرور و آشنايي با جزئيات و خصوصيات سياست گزاري براساس ملاك هاي متفاوت مالي، جغرافيايي، و الگوهاي مصرف انرژي بمنظور نيل به سياست هاي مؤثر و كارآمد مي باشد.

مدرس:

مجید احمدی

محقق ارشد سياست گذاري عمومي، مركز سياست گذاري انرژي و تغييرات اقليمي، دانشگاه Georgia Tech امريكا

تحليلگر برنامه ريزي استراتژيك در شركت انرژي Lennox امريكا و مشاور در پروژه هاي بهينه سازي مصرف انرژي

 

زمان:

11 دی ماه 1396، ساعت 13:30 تا 17

مکان:

پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

هزینه:

50000 تومان (آزاد)

20000 تومان (دانشجویی)

پوستر کارگاه: