استفاده از اقتصاد رفتاری در سیاست گذاری عمومی

این کارگاه به بررسی برخی نظریه های تصمیم گیری رفتار مبنا و کاربرد آنها در سیاست گذاری عمومی می پردازد. با توجه به محدودیت ذاتی منابع و پیامدهای درازمدت تصمیم گیری های مختلف، کسب فهم عمیق تری از تصمیم گیری، در چارچوب مدل های جدید رفتار مبنا، ضروری به نظر می رسد. پرداختن به فرآیند تصمیم گیری یک فرد و نحوه تاثیرگذاری عوامل بیرونی بر این تصمیمات، به بهبود فرآیند طراحی و اجرای سیاست هایی که تصمیمات عموم جامعه را هدفگذاری کرده است، کمک می کند.

مدرس:

دکتر نرگس حاجی مولا درویش

دکترای اقتصاد از دانشگاه Leicester انگلستان

محقق پسا دکتری دانشگاه الزهرا 

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا

زمان:

یک شنبه 10 دی 1396، ساعت 8:30 تا 13

مکان:

پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

هزینه:

50000 تومان (آزاد)

20000 تومان (دانشجویی)

پوستر کارگاه: