دبیر

دکتر محمود حاجیلویی

اعضاء

آیت الله سید محمد مهدی میرباقری، عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس فرهنگستان علوم اسلامی
حجت الاسلام دکتر حمید پارسانیا، رئیس شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی
حجت الاسلام دکتر محمد حاج ابوالقاسم، رئیس پژوهشگاه فقه نظام
حجت الاسلام دکتر محسن الویری، عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم ع
حجت الاسلام دکتر یوسف حسین نژاد، عضو هیات علمی فرهنگستان علوم اسلامی
حجت الاسلام دکتر نجف لک زایی، رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
حجت الاسلام دکترسید صمصام الدین قوامی، رئیس بنیاد فقهی مدیریت اسلامی
حجت الاسلام دکتر محمدتقی سجانی، عضو هیات علمی پژوهشکده فلسفه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 

محورها

  • بررسی و نقد مبانی حکمرانی و سیاستگذاری عمومی در غرب
  • روش شناسی و تبیین مبانی حکمرانی و سیاستگذاری عمومی مبتنی بر فقه نظام
  • روش شناسی و تبیین مبانی حکمرانی و سیاستگذاری عمومی مبتنی بر رئالیسم انتقادی حکمت صدرایی
  • روش شناسی و تبیین مبانی حکمرانی و سیاستگذاری در قران و سنت
  • اخلاق حکمرانی در اسلام