دبیر

آقای ایمان آقا کریم علمدار

اعضاء

 • دکتر بهرام صلواتی
 • میثم مهدیار
 • برزین جعفرتاش
 • دکتر علی اصغر سعیدی دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی
 • دکترحسین راغفر        
 • دکتر رضا امیدی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 • دکتر میثم موسایی، عضو هیات عمی دانشگاه تهران
 • دکتر افقه، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران
 • دکتر محققی کمال، عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی
 • دکتر احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • دکتر کردونی
 • احد رستمی، مدیر کل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی
 • مریم میر مالک ثانی،  سرپرست دفتر امور حمایتی و توانمندسازی
 • دکتر حبیب جباری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 • دکتر یاسر باقری، عضو هیات علمی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
 • دکتر علی آقا محمدی          
 • دکتر امیرعباس فضائلی       
 • مهدیه محمدنیای مشفقی،  کارشناس مسئول توسعه همکاری های غیردولتی
 • تقی طزری، رئیس گروه پژوهش های اقتصادی اجتماعی

محورها

برنامه کمیته رفاه و تامین اجتماعی در چارچوب "سیاست گذاری در بخش رفاه اجتماعی"
1- صندوق های بازنشستگی
2- تغییر در شیوه اجرای برنامه حمایت خوراکی (سبد کالا)
3- صدور کارت هویت برای فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با همسر غیرایرانی
4- پایگاه رفاه ایرانیان و کاربرد های آن در عرصه سیاست گذاری عمومی
5- تجربه حذف یارانه ها
6- تجربه بیمه کارگران ساختمانی