دبیر

مهندس سید ابوالفضل میرقاسمی

اعضاء

 • دکتر بنفشه زهرایی، دانشگاه تهران
 • دکتر سید مختار هاشمی، همکار تحقیقاتی انیستیتوی نیوکاسل در زمینه پایداری
 • دکتر کاوه مدنی، امپریال کالج لندن
 • دکتر حجت میان آبادی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • دکتر سید حمیدرضا صادقی، دانشگاه تربیت مدرس، انجمن علمی آبخیزداری
 • دکتر حجت یزدان دوست، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 • دکتر مهدی فصیحی هرندی، آمریکا
 • دکتر محمدعلی اسماعیل زاده، گروه آموزشی و پژوهشی آسمان (دانشگاه صنعتی شریف)
 • دکتر ساناز مقیم، کرسی آب یونسکو در دانشگاه صنعتی شریف
 • دکتر هدایت فهمی، معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو (مدرس دانشگاه)
 • دکتر محمدحسن روزی طلب، دبیر اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (وابسته به نهاد رهبری)
 • مهندس محمد عقیقی،  مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک (سازمان جنگل ها، مراتع و ابخیزداری کشور)
 • دکتر مجتبی پالوج، معاون موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
 • مهندس نادر علیزاده، مدیرکل دفتر نظام های بهره برداری، سازمان تعاون روستایی، وزارت جهاد کشاورزی
 • دکتر مهین گزانی، مدیر گروه علوم طبیعی کمیسیون ملی یونسکو ایران و دبیر کمیته ملی آبشناسی ایران
 • دکتر محبوبه زارع زاده، دبیر کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد سبز اتاق بازرگانی ایران
 • مهندس مصطفی فدایی فرد، مدیر سابق طرح جامع آب کشور در وزارت نیرو و مدیر طرح در شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس
 • مهندس جهانگیر عرب ، مدیر بازنشسته معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و مشاور مطالعات باغبانی
 • مهندس انوش نوری اسفندیاری، اندیشکده  تدبیر آب ایران (اتاق بازرگانی کرمان)
 • مهندس هوشنگ فرحزاد، کارشناس بازنشسته وزارت جهاد کشاورزی-مشاور مستقل
 • مهندس عباس شفیعی، شرکت مهندسین مشاور
 • مهندس فاطمه ظفرنژاد، کارشناس مستقل و عضو NGO ها-کارشناس سابق وزارت نیرو و مهاب قدس
 • میترا البرزی منش، انجمن پایشگران محیط زیست ایران (پاما)
 • مهندس اسماعیل نگارش،  بازنشسته وزارت جهاد کشاورزی
 • دکتر مهدی ضرغامی

محورها

 • نظام حکمرانی محیط زیست و منابع آب
 • نقش دست اندرکاران و ذینفعان کلیدی در تحقق حکمرانی مطلوب محیط زیست و منابع آب
 • آسیب شناسی و نقد نظام برنامه‌ریزی، اسناد  بالادستی و سیاست‌های بخش های آب و محیط زیست
 • آینده پژوهی در حوزه حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی در بخش محیط زیست و آب
 • بررسی و تحلیل درس آموخته ها و تجربیات موفق و ناموفق داخلی و خارجی
 • نقش حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی در تشدید یا کنترل بحران‌های محیط زیستی شهری و غیر شهری