رئیس کمیته

دکتر ناصر باقری مقدم

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

دبیر

دکتر رضا نقی زاده

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

اعضاء

 • دکتر علی ملکی، عضو هیات علمی پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف و دبیر اجرایی کنفرانس
 • دکتر ابراهیم سوزنچی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
 • دکتر امیر ناظمی اشنی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 • دکتر طاهره میرعمادی، عضو هیات علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
 • دکتر سپهر قاضی نوری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر سروش قاضی نوری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
 • دکتر مهدی مجید پور، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
 • دکتر فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
 • دکتر محمد صادق خیاطیان، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتر هادی نیلفروشان، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتر قاسم عموعابدینی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
 • دکتر سید کمال طبائیان، عضو هیات علمی دانشگاه مالک اشتر
 • دکتر محمدامین قانعی راد، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 • دکتر سیدمرتضی موسویان، رئیس مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد
 • دکتر محمد نقی زاده، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
 • دکتر کمال محمدی، معاون سیاستگذاری مرکز همکاری های فناوری و نوآوری
 • دکتر اصغر ابراهیمی اصل، عضو هیات مدیره سازمان اقتصادی رضوی
 • دکتر رضا اسدی فر، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری
 • دکتر مریم صنیع اجلال، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 • دکتر حمید امیدوار، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
 • دکتر کیوان الستی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 • دکتر جواد نوری، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری
 • دکتر حمید کاظمی، سرپرست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 • دکتر آرش موسویان، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 • دکتر روح اله ابوجعفری،  عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری
 • دکتر مصطفی زمانیان،  عضو هیات مدیره شرکت مشاوران مدیریت توسعه عمید
 • دکتر منصور کبکانیان، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر و قائم مقام ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور
 • دکتر محمد رضا رضوی،  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
 • دکتر سید محمد صاحبکارخراسانی،  عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری
 • دکتر مهدی الیاسی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
 • دکتر ناصر باقری مقدم،   عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 • دکتر محمد مهدی نژاد نوری،  عضو هیات علمی دانشگاه مالک اشتر
 • دکتر منوچهر منطقی، عضو هیات علمی دانشگاه مالک اشتر
 • دکتر مصطفی قانعی، دبیر ستاد زیست فناوری
 • دکتر حمید رضا امیری نیا، رئیس هیات مدیره سازمان دانش بنیان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
 • علی محمد سلطانی، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری        
 • دکتر حمید مهدیان،  سرپرست دفتر راهبردها و اقدامات ملی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور
 • دکتر مهدی محمدی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
 • دکتر بهروز شاهمرادی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 • دکتر عرفان خسرویان، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور