دبیر

آقای پویان رنجبر

اعضاء

 • دکتر عاصمی پور
 • دکتر ابراهیم اصل
 • دکتر جوادی
 • دکتر عباس ملکی
 • دکتر امیری خامکانی
 • دکتر ممبینی
 • دکتر وطن خواه
 • دکتر موسی سوری
 • دکتر کریمی
 • دکتر امامیان
 • دکتر جعفر توفیقی
 • آقای رنجبر
 • آقای کثیری
 • آقای ملک ثابت

محورها

چهارچوب حكمرانى:

 • نقش و وظايف نهادهاى دولتى براى داشتن
 •  حكمرانى برتر در حوزه انرژى ايران
 • نقش و تاثير گذارى بازيگران غير دولتى در حكمرانى انرژى ايران
 •  روند تغييرات حكمرانى حوزه انرژى ايران
 •  بررسى حكمرانى انرژى در كشور هاى پيشرفتع و ارائه پيشنهاد براى ايران

نهادهاى سياست گذار:

 • نحوه ارتباط نهادهاى دولتى براى داشتن حكمرانى برتر حوزه انرژى ايران
 • ساختار و اختيارات لازم براى نهادهاى دولتى در حوزه انرژى ايزان
 • نحوه ارتباط دولت با شركت هاى ملى دولتى و فير دولتى براى تامين منافع عمومى
 • نقش و تاثير گذازى سازمان و شركت هاى بين المللى بر حكمرانى انرژى ايران

هدف گذارى سياستى:

 • سياست ها و اهداف پيشنهادى براى داشتن توسعه پايدار در حوزه انرژى ايرات
 • نحوه مديريت و تخصيص بهينه درآمدها توسط دولت در حوزه انرژى
 • ارتباط انرژى با ديگر بخش هاى اقتصادى كشور

ابزارهاى سياست گذارى:

 • تنظيم گرى و ابزارهاى آن در بخش ان رژى كشور
 • بازار انرژى در كشور
 • قراردادهاى پيمانكارى و مدل تامين منافع ماى
 • مدل هاى تامين منابع توسعه بخش انرژى