دبیر

دکتر ارغوان فرزین معتمد

رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال

اعضاء

  • دکتر محمد صادق علی پور، عضو هیات علمی پژوهشکده آمار ایران
  • دکتر یگانه موسوی جهرمی، استاد تمام دانشگاه پیام نور و مدیر گروه اقتصاد
  • دکتراصغر نوراله زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید
  • دکترمحمد علی فرزین، مدیر بازنشسته دفتر توسعه پایدار سازمان ملل در ایران و مدیر عامل شرکت تعاونی ساگارت

محورها

  • حکمرانی و سیاستگذاری در راستای دستیابی به اشتغال کامل و توسعه کارآفرینی
  • حکمرانی و نظام های برنامه ریزی و نظارتی در راستای دستیابی به اشتغال کامل و توسعه کارآفرینی
  • حکمرانی و نظام های تامین مالی در راستای دستیابی به اشتغال کامل و توسعه کارآفرینی
  • حکمرانی و نظام های آماری در راستای دستیابی به اشتغال کامل و توسعه کارآفرینی
  • حکمرانی، نهادسازی، تنظیم قوانین و مقررات در راستای دستیابی به اشتغال کامل و توسعه کارآفرینی
  • حکمرانی و دستیابی به هدف هشتم توسعه پایدار (SDG)