معاون دبیر اجرایی

دکتر سید رضا میرنظامی

مسئول حوزه بین الملل

دکتر امین محسنی

مسئول پشتیبانی

میثم قاسم نژاد

مدیر داخلی

سعید صادقی

کمیته اطلاع رسانی

سعید سلیمانی

اعضای کمیته:

  • امیرعلی کریمی
  • سعید طالع شایان
  • عطاءالله حشمتی
  • اصغر شاهیوندی

دبیرخانه

خدیجه امیدی

اعضای دبیرخانه:

  • نسرین قاسمی
  • علی اسم خانی
  • مرجان کرمعلی زاده

مسئول سایت

علی اکبر اسدی

مسئول برگزاری کارگاه های آموزشی

علی سعیدانژاد