دبیر شورای سیاست گذاری

دکتر سید محمدصادق امامیان
 
 
تحصیلات
فارغ التحصیل دکترای سیاست‌گذاری عمومی و حکمرانی؛ موسسه مطالعات علم، فناوری و نوآوری؛ دانشکده علوم سیاسی واجتماعی؛ دانشگاه ادینبرگ بریتانیا
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه صنعتی شریف
فارغ التحصیل کارشناسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

زمینه‌های تخصصی
مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری
فرآیند سیاست سازی و مطالعات سیاستی
تحلیل و آنالیز سیاست‌گذاری و اجرایی سازی
یادگیری و تغییر سیاستی
سیاست‌گذاری انرژی و پایداری اقلیمی
سیاست‌گذاری علم و تکنولوژی در سطوح ملی و بخشی
برنامه ریزی راهبردی

سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی
استاد و مدیرگروه فرآیند سیاست‌گذاری و انرژی، پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فن‌آوری و صنعت، دانشگاه صنعتی شریف
محقق موسسه مطالعات پیشرفته علوم، فناوری و جامعه (IAS-STS) و مرکز تحقیقات بین دانشگاهی فن‌آوری، کار و فرهنگ IFZ، گراتس، اتریش
مدیر و عضو هیات امنا پژوهشکده سیاست‌گذاری علم،فن‌آوری و صنعت، دانشگاه صنعتی شریف
مدیرعامل و رئیس بخش تحقیقات گروه مشاوره مدیریت امین (AMCG)