محورهای تخصصی

محورهای کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی در دو حوزه سیاست‌گذاری در عمل و تئوری و ساختارهای سیاستگذاری با محوریت تنظیم‌گری الگوی حکمرانی ملی  تنظیم شده است.
 

۱. سیاست‌گذاری در عمل:

 • اشتغال و کارآفرینی
 • انرژی
 •  آب و کشاورزی
 •  آموزش عالی
 • آموزش و پرورش
 •   توسعه منطقه ای پایدار
 •  جمعیت و مهاجرت
 • رسانه و فاوا
 •  رفاه و تامین اجتماعی
 •  بهداشت و سلامت
 •  صنعت و بازرگانی
 •  علم و فناوری
 •  فرهنگ
 •  محیط زیست
 • ورزش
 • مبانی اسلامی سیاستگذاری
 • نظام پولی و بانکی
 • مدیریت و حکمرانی شهری

 ۲. تئوری و ساختارهای سیاستگذاری:

 • نظام اداري
 • پارلمان و نهاد قانونگذاري
 • ساختارهاي تنظيم گري
 • شفافيت و پاسخگويي