چکیده توسعه یافته

از نویسندگان محترم تقاضا می شود خلاصه توسعه یافته خود را به منظور داوری ارسال نمایند.

خلاصه توسعه یافته یک متن ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ کلمه ای است که شامل موارد زیر می باشد:

 1. عنوان تحقیق (Title)
 2. کلمات کلیدی (Keywords)
 3. پیش زمینه (Background)
 4. سوال تحقیق (Research Question)
 5. روش تحقیق (Research Methodology)
 6. داده های مور نیاز (Data)
 7. تحلیل (Analysis)
 8. نتیجه گیری (Conclusion)

 

دستورالعمل نگارش

چکیده توسعه یافته باید در قالب فایل Word با ویژگی های زیر از طریق پنل کاربری نویسنده مسئول ارسال شود.

1. عنوان مقاله B Titr با اندازه قلم 16

2. نام نویسندگان به همراه اطلاعات سازمانی و پست الکترونیکی آن ها با فونت B Mitra با اندازه قلم 14

3. عناوین با فونت B Mitra بولد و با اندازه قلم 16

4. متن مقاله با فونت B Mitra معمولی با اندازه قلم 14

5. تصاویر  با فرمت JPG و با کیفیت خوب ارسال شود.

6. برای ارجاع به منابع از استاندارد APA و سیستم ارجاع دهی هاروارد تبعیت کنید.
 

محورها

سلامت

 • نظام حکمرانی سلامت
 • طرح تحول سلامت
 • نظام تامین مالی بخش سلامت صندوق‌های بیمه‌ای

 

رفاه و تامین اجتماعی

 • صندوق های بازنشستگی
 • تغییر در شیوه اجرای برنامه حمایت خوراکی (سبد کالا)
 • صدور کارت هویت برای فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با همسر غیر ایرانی
 • پایگاه رفاه ایرانیان و کاربرد های آن در عرصه سیاست گذاری عمومی
 • تجربه حذف یارانه ها
 • تجربه بیمه کارگران ساختمانی

 

علم و فناوری

 •   سیاست‌گذاری فناوری و توسعه صنعتی
 •   سیستم‌های حمایت از شرکت‌های دانش بنیان
 •  فناوری‌های راهبردی وامنیت ملی
 •   سیاست‌های مهاجرت و گردش نخبگان

 

صنعت و بازرگانی

 • نظام حکمرانی بخش صنعت و تجارت
 • حکمرانی زنجیره های ارزش در کلاس جهانی
 • حکمرانی نظام های نوآوری و صنعت

 

انرژی  

 چهارچوب حكمرانى:

 • نقش و وظايف نهادهاى دولتى براى داشتن
 •  حكمرانى برتر در حوزه انرژى ايران
 • نقش و تاثير گذارى بازيگران غير دولتى در حكمرانى انرژى ايران
 •  روند تغييرات حكمرانى حوزه انرژى ايران
 •  بررسى حكمرانى انرژى در كشور هاى پيشرفتع و ارائه پيشنهاد براى ايران

نهادهاى سياست گذار:

 • نحوه ارتباط نهادهاى دولتى براى داشتن حكمرانى برتر حوزه انرژى ايران
 • ساختار و اختيارات لازم براى نهادهاى دولتى در حوزه انرژى ايزان
 • نحوه ارتباط دولت با شركت هاى ملى دولتى و فير دولتى براى تامين منافع عمومى
 • نقش و تاثير گذازى سازمان و شركت هاى بين المللى بر حكمرانى انرژى ايران

هدف گذارى سياستى:

 • سياست ها و اهداف پيشنهادى براى داشتن توسعه پايدار در حوزه انرژى ايرات
 • نحوه مديريت و تخصيص بهينه درآمدها توسط دولت در حوزه انرژى
 • ارتباط انرژى با ديگر بخش هاى اقتصادى كشور

ابزارهاى سياست گذارى:

 • تنظيم گرى و ابزارهاى آن در بخش ان رژى كشور
 • بازار انرژى در كشور
 • قراردادهاى پيمانكارى و مدل تامين منافع ماى
 • مدل هاى تامين منابع توسعه بخش انرژى

 

فرهنگ

 •  نظام حکمرانی در بخش فرهنگ
 • سیاست‌گذاری فرهنگی
 • آسیب‌شناسی فرهنگ عمومی
 • سبک زندگی ایرانی اسلامی
 • فرهنگ ملی و فرهنگ محلی
 • سیاست‌های تبادل فرهنگی
 • سیاست‌های زنان و خانواده

 

آموزش  و پرورش

 • مبانی حکمرانی و سیاست‌گذاری تعلیم و تربیت

الف- تبیین فلسفه‌ی حکمرانی و سیاست‌گذاریِ تعلیم و تربیت از منظر آموزه‌های اسلامی
ب- بررسی تطبیقی مبانی حکمرانی و سیاست‌گذاری تعلیم و تربیت در تجربه عملی و اسناد آموزشی بین‌المللی
ج- تبیین و ارزیابی الگوهای نظری حکمرانی و سیاست‌گذاری رایج حوزه تعلیم و تربیت

 • نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری تعلیم و تربیت ایران

الف- ارزیابی و بازطراحی ساختارها و نظام سیاست‌گذاری تعلیم و تربیت در ایران
ب- تبیین نقش موجود و مطلوب ارکان سهیم و مؤثر (دولت، مردم، رسانه و نهادها و سازمان‌های غیردولتی) و نهادهای علمی ـ پژوهشی (دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و مراکز پژوهشی) در فرآیند حکمرانی و سیاست‌گذاری تعلیم و تربیت در ایران
ج- شیوه‌های جدید نظارت و تنظیم‌گری حوزه عمومی و آموزه‌های آن برای آموزش‌وپرورش ایران

 • تجربیات حکمرانی و سیاست‌گذاری در نظام تعلیم و تربیت ایران در سده اخیر

الف- ارزیابی شیوه‌ی مواجه ایران با تجربیات حکمرانی تعلیم و تربیت در جهان
ب- بررسی تاریخی نقش «مردم» در فرآیند حکمرانی و سیاست‌گذاری تعلیم و تربیت ایران
ج- نقد و ارزیابی شیوه‌های حکمرانی تعلیم و تربیت در سده اخیر
د- ارزیابی اسناد تعلیم و تربیت در ایران از منظر حکمرانی و سیاست‌گذاری

 • تحول در نظام تعلیم و تربیت از منظر حکمرانی

الف- آسیب‌شناسی فرآیند تدوین، تصویب و اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش
ب- مدیریت و راهبری تحول در نظام تعلیم و تربیت ایران و موانع پیشرو و الزامات آن

 

 رسانه و فاوا

 •  نظام حکمرانی و تنظیم گری در  رسانه و فضای مجازی
 •  رسانه، فضای مجازی و توسعه فناوری
 •  شبکه ملی اطلاعات
 • زیست بوم تولید محتوا، الزامات و راهکارها
 • سبک زندگی و فضای مجازی
 • شاخص‌های توسعه ICT با نگاهی به شاخص‌های جهانی، چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه در کشور
 • قوانین بالادستی در این حوزه در کشور
 • رگولاتوری در حوزه ICT: مفاهیم و رویکردها
 • روندهای جهانی رگولاتوری در این حوزه چگونه است؟
 • مهم‌ترین نهادهای بین‌المللی در زمینه سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری حوزه ICT
 • توصیه‌های نهادها و مجامع بین‌المللی مانند ITU و... برای توسعه ICT
 • نهادها و زیرساخت‌های قانونی و سیاست‌گذاری در حوزه ICT در ایران
 • نهادهای حاکمیتی و بالادستی فعال در این حوزه و تعاملات بین آنها: صداوسیما، شوراهای عالی و....
 • تاثیر سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه بر توسعه بخش ICT و نیز توسعه کشور
 • تاثیر تحولات تکنولوژی بر سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه و به‌ویژه بر ساختارها و روش‌های رگولاتوری
 • نقش خوشه ها، پارک های فناوری، شبکه ها در ICT
 • عاملات و تاثیرات بخش ICT بر سایر بخش هایصنعتی و اقتصادی

 

 آب، کشاورزی

 • نظام حکمرانی محیط زیست و منابع آب
 • نقش دست اندرکاران و ذینفعان کلیدی در تحقق حکمرانی مطلوب محیط زیست و منابع آب
 • آسیب شناسی و نقد نظام برنامه‌ریزی، اسناد  بالادستی و سیاست‌های بخش های آب و محیط زیست
 • آینده پژوهی در حوزه حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی در بخش محیط زیست و آب
 • بررسی و تحلیل درس آموخته ها و تجربیات موفق و ناموفق داخلی و خارجی
 • نقش حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی در تشدید یا کنترل بحران‌های محیط زیستی شهری و غیر شهری

 

محیط زیست

 • نظام حکمرانی محیط زیست
 • نقش دست اندرکاران و ذینفعان کلیدی در تحقق حکمرانی مطلوب محیط زیست
 • آسیب شناسی و نقد نظام برنامه ریزی، اسناد بالادستی و سیاست های بخش محیط زیست
 • آینده پژوهی در حوزه حکمرانی و سیاستگذاری عمومی در بخش محیط زیس
 •  بررسی و تحلیل درس آموخته ها و تجربیات موفق و ناموفق داخلی و خارج
 • نقش حکمرانی و سیاستگذاری عمومی در تشدید یا کنترل بحران های محیط زیستی شهری و غیرشهری

 

اشتغال و کارآفرینی

 •  حکمرانی و سیاستگذاری در راستای دستیابی به اشتغال کامل و توسعه کارآفرینی
 • حکمرانی و نظام های برنامه ریزی و نظارتی در راستای دستیابی به اشتغال کامل و توسعه کارآفرینی
 • حکمرانی و نظام های تامین مالی در راستای دستیابی به اشتغال کامل و توسعه کارآفرینی
 • حکمرانی و نظام های آماری در راستای دستیابی به اشتغال کامل و توسعه کارآفرینی
 • حکمرانی، نهادسازی، تنظیم قوانین و مقررات در راستای دستیابی به اشتغال کامل و توسعه کارآفرینی
 • حکمرانی و دستیابی به هدف هشتم توسعه پایدار (SDG)

 

توسعه منطقه ای پایدار

 • رویکردهای اجتماعی در برنامه ریزی توسعه پایدار محلی و منطقه ای                                                                                   
 • دانش، تجربه و مدل های بومی در توسعه پایدار محلی و منطقه ای                                                                            
 • اشتغال ومعیشت در توسعه پایدار محلی و منطقه ای                                                                                 
 • نقش آفرینی بخش خصوصی در توسعه پایدار محلی و منطقه ای                                                                               
 • تجربه های بین المللی در برنامه ریزی توسعه محلی و منطقه ای پایدار                                                                                  
 • تئوری ها، مدل ها و روشهای نوین در توسعه پایدار محلی و منطقه ای                                                                                   
 • بحران آب و توسعه پایدار محلی و منطقه ای                                                                              
 • سیاست گذاری برای توسعه محلی و منطقه ای پایدار                                                                                
 • نقش دولت در سرمایه گذاری برای توسعه مناطق                                                                        
 • همکاری های بین سازمانی و بین بخشی در توسعه منطقه ای          

 

نظریه و ساختارهای سیاستگذاری

 •  نظام انتخابات، کیفیت قانون‌گذاری و حکمرانی اثربخش
 •   نظام پارلمانی،  نظام ریاستی و آینده نظام سیاسی
 •   ثبات حاکمیت و تعاملات بین قوا
 • فرآیند قانون گذاری و حاکمیت قانون

 

آموزش عالی

 • دانش حکمرانی و سیاستگذاری آموزش عالی:
  • مبانی نظری و مفهومی حکمرانی و سیاستگذاری در آموزش عالی؛
  • رویکردها، الگوها و سنخ‌­شناسی حکمرانی و سیاستگذاری در آموزش عالی.
 • تجارب و دستاوردهای بومی و بین­‌المللی حکمرانی و سیاستگذاری در آموزش عالی:
  • مطالعات تطبیقی تجارب، اقدامات و مصادیق حکمرانی و سیاستگذاری آموزش عالی ایران و جهان؛
  • مدارس و اندیشکده‌­های حکمرانی و سیاستگذاری آموزش عالی؛
 • تحلیل انتقادی نهادی و فرآیندی حکمرانی و سیاستگذاری آموزش عالی ایران:
  • تحلیل انتقادی یکپارچگی و هماهنگی مراجع و نهادهای حکمرانی و سیاستگذاری آموزش عالی کشور؛
  • تحلیل انتقادی پیش­‌بایست­ها، زمینه­‌ها و فرایندهای تنظیم­‌گری و شکل­‌گیری سیاست­‌های آموزش عالی کشور؛
  • تحلیل انتقادی تعامل ذینفعان، کنشگران علمی، بازیگران و سیاست‌­پژوهان با حکمرانان و سیاستگذاران آموزش عالی کشور.
  • نقش و جایگاه نظام آموزش عالی در حکمرانی و سیاستگذاری سایر حوزه­های کلان اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ...؛
  • نقش حکمرانی و سیاستگذاری آموزش عالی در تمدن­سازی اسلامی – ایرانی.
 • ارزیابی و تحلیل انتقادی سیاست­‌های جاری آموزش عالی کشور:
  • ارزیابی و تحلیل مبانی معرفتی و ارزشی سیاست­‌های آموزش عالی؛
  • ارزیابی و تحلیل انتقادی انسجام سیاست­‌های آموزش عالی:
   • ارزیابی و تحلیل انتقادی سیاست­‌های آموزش عالی دولت‌­ها؛
   • ارزیابی و تحلیل انتقادی سازگاری دورنی سیاست‌­های آموزش عالی؛
   • ارزیابی و تحلیل انتقادی هماهنگی میان سیاست­‌های مراجع و نهادهای حکمرانی و سیاستگذاری آموزش عالی.
  • رصد و تحلیل انتقادی روند شاخص ­های کلان و خرد آموزش عالی، علم و فناوری در دو بعد ملی و بین­ المللی؛
  • ارزیابی و تحلیل انتقادی پیامدها و اثرات اجرای سیاست­‌های آموزش عالی کشور – شامل سیاست­‌های:
   • توسعه کمی آموزش عالی، مدیریت و تضمین کیفیت آموزش عالی، جذب هیئت علمی، سنجش و پذیرش دانشجو، ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیئت علمی، اقتصاد و مالیه آموزش عالی، ارتقاء و تحول علوم انسانی، توسعه پایدار، نوآوری و کارآفرینی، هیئت امناء دانشگاه­‌ها، آزادی علمی، استقلال دانشگاهی، بین المللی شدن آموزش عالی، اخلاق حرفه‌­ای و  ...
 • ارزیابی و تحلیل انتقادی اسناد بالادستی نظام آموزش عالی کشور – شامل اسناد:
  • سند چشم‌­انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، برنامه ششم توسعه، سیاست­‌های کلی علم و فناوری، نقشه جامع علمی کشور، سند دانشگاه اسلامی و سند آمایش آموزش عالی.
 • آینده‌­پژوهی حکمرانی و سیاستگذاری در نظام آموزش عالی ایران و جهان
  • چشم­‌اندازها و روندهای حکمرانی و سیاستگذاری در نظام آموزش عالی ایران و جهان؛
  • آینده­‌پژوهی ابعاد و مسائل حکمرانی و سیاستگذاری آموزش عالی ایران و جهان؛
  • حکمرانی خوب در آموزش عالی با تاکید بر ابزارها و نحوه دستیابی به آن.