با محوریت؛حکمرانی، عقلانیت و توده گرایی 3GPP سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی