با محوریت؛گذار به نسل جدید حکمرانی 3GPP سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی